Взаємодія структурних компонент інноваційної системи України

Thumbnail Image
Date
2013-12-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто проблеми становлення ефективної інноваційної системи в Україні при врахуванні особливостей взаємодії її структурних компонентів і пріоритетних параметрів розвитку вітчизняної економіки, де наука, бізнес і держава мають особливу відповідальність через характер співпраці між ними. Пропонуються інноваційно-технологічні платформи взаємодії між головним суб’єктами інноваційного процесу, як чинник прискорення інноваційного поступу вітчизняної економічної системи.
This article considers the problem of the formation of an effective innovation system in Ukraine taking into account peculiarities of the interaction of structural components and priority parameters of the national economy, where science, business and government have a special responsibility because of the nature of cooperation between them. We offer innovative technological platform of interaction between the main actors of the innovation process, as a factor in accelerating the progress of innovative national economic system.
Рассмотрены проблемы становления эффективной инновационной системы в Украине при учете особенностей взаимодействия ее структурных компонентов и приоритетных параметров развития отечественной экономики, где наука, бизнес и государство имеют особую ответственность за характер сотрудничества между ними. Предлагаются инновационно-технологические платформы взаимодействия между главным субъектами инновационного процесса как фактор ускорения инновационного развития отечественной экономической системы.
Description
Keywords
інноваційна система, інноваційно-технологічна платформа, інноваційний розвиток, інноваційні процеси, innovation system, innovation and technological platform, innovative development, innovation processes, инновационная система, инновационно-технологическая платформа, инновационное развитие, инновационные процессы
Citation
Михайлюк М. А. Взаємодія структурних компонент інноваційної системи України / М. А. Михайлюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 265-272.