Ефективність антикризового управління на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сутність, види, умови забезпечення та технологію здійснення оцінки ефективності антикризової діяльності промислового підприємства. Запропоновано сукупність критеріїв та кількісних і якісних індикаторів ефективності для учасників антикризового процесу.
The article presents an essence, types, principles, conditions and technology of anticrisis management efficiency determination. A set of criteria, qualitative and quantitative anticrisis efficiency indexes, considering participants of the process are suggested.
Description
Keywords
антикризове управління, банкрутство, ефективність, результат, anticrisis management, bankruptcy, efficiency, result
Citation
Дмитренко А. І. Ефективність антикризового управління на підприємстві / А. І. Дмитренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 267–280.