Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення

Abstract
Метою статті є формування науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств. На підставі дослідження сутності аналізу фінансового стану підприємств обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення його інформаційного та методичного забезпечення, а саме: при розгляді аналізу фінансового стану підприємства основним повинен бути системний підхід: вивчення взаємозв’язків системи аналізу і системи підприємства через діяльність апарату управління; якість управлінських рішень залежить від адекватності аналітичних висновків, одержаних на основі інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану. Пріоритетним напрямом удосконалення інформацій ного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану, здатного на практиці реалізовувати принципи ефективного управління, є необхідність використання фінансової звітності як основного джерела інформації при проведенні аналізу фінансового стану. Викладені напрями дозволять покращити інформаційне і методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств, а їх використання в практичній діяльності забезпечить підвищення якісного рівня управління підприємством, наслідком чого є створення необхідних умов для досягнення мети діяльності суб’єкта господарювання.
The aim of the article is the formation of scientifically-based proposals for improvement of information and methodological support of financial state of enterprises analysis. Based on the research of the essence of financial state of enterprises analysis there were proposed recommendations for the improvement of its information and methodic support. Namely, when considering the analysis of the financial condition of the company as the main approach there a system approach should be used: study of relationships between a system of analysis and a system of the enterprise through the operations of the management apparatus; the quality of managerial decisions depends on the adequacy of the analytical conclusions, obtained on the basis of information support of its financial analysis. The priority direction for improvement of information and methodic support of the financial analysis, which would be able to implement in practice the principles of effective management, the financial statements as a primary source of information when conducting such kind of analysis are in the need to use . The described directions will help to improve the information and methodic support of financial state of enterprises analysis and their use in practice will improve the quality of its management level, resulting in the creation of the necessary conditions for achieving its objectives.
Целью статьи является формирование научно-обоснованных предложений по совершенствованию информационного и методического обеспечения анализа финансового состояния предприятий. На основе исследования сущности анализа финансового состояния предприятий обосновано рекомендации по совершенствованию его информационного и методического обеспечения, а именно: при рассмотрении анализа финансового состояний предприятия основным должен быть системный подход: изучение взаимосвязей системы анализа и системы предприятия через деятельность аппарата управления; качество управленческих решений зависит от адекватности аналитических выводов, полученных на основе информационного обеспечения анализа финансового состояния. Приоритетным направлением совершенствования информационного и методического обеспечения анализа финансового состояния, способного на практике реализовывать принципы эффективного управления, является необходимость использования финансовой отчетности как основного источника информации при проведении анализа финансового состояния. Изложенные направления позволят улучшить информационное и методическое обеспечение анализа финансового состояния предприятий, а их использование в практической деятельности обеспечит повышение качественного уровня управления предприятием, результатом чего является создание необходимых условий для достижения цели деятельности субъекта хозяйствования.
Description
Keywords
аналіз фінансового стану, інформаційне забезпечення, фінансова звітність, методичне забезпечення, financial analysis, information support, financial reporting, methodic support, анализ финансового состояния, информационное обеспечение, финансовая отчетность, методическое обеспечение
Citation
Івченко Л. В. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення / Л. В. Івченко, О. Є. Федорченко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 197–210.