Платіжний календар в системі управління ліквідністю банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Метою дослідження є формування методологічних засад складання платіжного календаря та його використання при управлінні грошовими потоками банку. Методологія. Для досягнення мети використовувались підходи аналізу при дослідженні нормативної бази та економічної літератури, case study при аналізі напрацювань Сіті банку, синтезу при складанні форми платіжного календаря. Отримані результати. Встановлено, що проблема створення і використання платіжного календаря недостатньо висвітлена в економічній літературі. На основі дослідження закордонного досвіду зроблено висновок про необхідність складання платіжного календаря банку. Цінність дослідження. Наукова цінність дослідження полягає у пропозиції нових методологічних підходів до складання платіжного календаря як базису забезпечення ліквідності і надійності банку. Практична цінність полягає у пропозиції конкретної форми платіжного календаря банку та порядку його складання і ведення. Соціальна цінність полягає у тому, що банки, використовуючи платіжний календар, стають більш надійними і стійкими до стресів, відповідно, посилюється захист вкладників банків і держави у особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Research objective. The objective of research is to formulate the methodological principles for drawing up a payment calendar and its use in bank cash flows management. Methodology. In order to achieve the objective, the authors used methods of analysis to examine the legal framework and economic literature; case study for studying the City Bank work, and synthesis for drawing up a payment calendar. Findings. It has been concluded that the problem of drawing up and using a payment calendar is not sufficiently highlighted in the economic literature. Based on the foreign experience investigation, the paper substantiates the necessity of drawing up a payment calendar for a bank. Value Added. The scientific value of this research is to propose new methodological approaches for drawing up a payment calendar as a basis for providing the bank liquidity and reliability. The study has practical value as the authors define the form of the bank payment calendar, and the order of its drawing up and managing. The social value lies in the fact that banks through payment calendar become more reliable and stable against stress strengthening protection of banks depositors and state «Guarantee Fund for Individuals’ Deposits».
Description
Keywords
Грошовий потік банку, Платіжний календар, Ліквідність, Управління рухом коштів, bank cash flow, payment calendar, liquidity, cash flow management
Citation
Брегеда О. А. Платіжний календар в системі управління ліквідністю банку / Брегеда Олена Анатоліївна, Савлук Ірина Сергіївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 59–74.