Сучасний стан та проблеми розвитку трудового потенціалу України в умовах фінансово-економічної кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено сучасний стан проблем розвитку трудового потенціалу регіонів України в умовах фінансово-економічної кризи та запропоновані рекомендацій щодо їх вирішення.
In the article the modern state of problems of development of labour potential of regions of Ukraine is certain in the conditions of financially economic crisis and the recommendations in relation to their decision are offered.
В статье определено современное состояние проблем развития трудового потенциала регионов Украины в условиях финансово-экономического кризиса и предложены рекомендации относительно их решения.
Description
Keywords
Розвиток трудового потенціалу, чисельність населення, зайнятість, безробіття, фінансово-економічна криза, Development of labour potential, quantity of population, employment, unemployment, financially economic crisis, Развитие трудового потенциала, численность населения, занятость, безработица, финансово-экономический кризис
Citation
Соколов Д. Є. Сучасний стан та проблеми розвитку трудового потенціалу України в умовах фінансово-економічної кризи / Д. Є. Соколов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 326-335.