Соціальне управління: інноваційні підходи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано інноваційний погляд на еволюцію соціального управління як такого наукового знання, яке, на думку автора, дає можливість створення на сьогоднішній день найбільш адекватної системи управління Україною, яка саме через власну соціально-системну самоорганізацію прямує до сучасного рівня розвитку цивілізації.
The author offers an innovative view on the evolution of social governance as a scientific notion. In the author’s point of view it gives an opportunity to create the most adequate governance system of Ukraine, which, through its own socially systematic selforganization, is aimed at the modern level of civilization development.
В статье предлагается инновационный взгляд на эволюцию социального управления как такого научного знания, которое, с точки зрения автора, даёт возможность создания на сегодняшний день наиболее адекватной системы управления Украиной, которая путём собственной социально-системной самоорганизации достигает современного уровня развития цивилизации.
Description
Keywords
еволюція соціального управління, інноваційні підходи в соціальному управлінні, загальноцивілізаційні засади соціального управління, організація, кооперація, управління поділом праці, організаційна еволюція, управлінська цивілізація, професійна демократія, social governance evolution, innovative approaches to social governance, civilization fundamentals of social governance, organization, cooperation, labour allocation management, organizational evolution, governance civilization, professional democracy, эволюция социального управления, инновационные подходы в социальном управлении, общецивилизационные основы социального управления, организация, эволюция, управление разделением труда, организационная эволюция, управленческая цивилизация, профессиональная демократия
Citation
Гаєвська О. Б. Соціальне управління: інноваційні підходи / О. Б. Гаєвська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 42-50.