Безпека праці як чинник формування гідної праці в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто проблеми безпеки праці в Україні, що чинять перешкоди формуванню гідної праці. Окреслено напрями удосконалення охорони праці на різних рівнях.
The article deals with the problems of labor safety in Ukraine, which inhibit the formation of decent work. The directions of improvement of safety in operation at different levels are determined in the paper.
Рассмотрены проблемы безопасности труда в Украине, которые препятствуют формированию достойного труда. Определены направления усовершенствования охраны труда на разных уровнях.
Description
Keywords
концепція гідної праці, безпека праці, охорона праці, decent labour concept, safety in operation, labour protection, концепция достойного труда, безопасность труда, охрана труда
Citation
Василик А. В. Безпека праці як чинник формування гідної праці в Україні / А. В. Василик // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 187-195.