Загальний аналіз звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета статті полягає у виробленні рекомендацій стосовно подальшого розвитку загального аналізу Звіту про фінансові результати. Для досягнення мети дослідження застосовуно методи системного і логічного підходу, порівняння, абсолютних і відносних показників, групування аналітичних даних. Основні результати: побудовано схему визначення сукупного доходу підприємства, яка може слугувати основою оновлення програми аналізу прибутковості його діяльності; подальшого розвитку надано методиці вертикального аналізу за рекласифікованими статтями Звіту про сукупний дохід, що дозволяє надати користувачеві інформацію щодо структури й динаміки доходів, витрат, прибутків, збитків підприємства. Результати дослідження можуть бути запроваджені в облікову практику підприємств і можуть бути використані в аудиті фінансової звітності. Використання отриманих результатів сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень за даними аналізу.Дослідження відзначається оригінальністю і самостійністю.
The purpose of the article is to formulate the recommendations for the further development of a general analysis of the income statement. To achieve the research goal, the methods of the systemic and logical approach, comparisons, absolute and relative indicators, grouping of analytical data were applied in the article. Main results: the scheme of definition of the total income of the enterprise which can serve as a basis of updating the program of the analysis of profitableness of its activity is constructed; further development is provided by the method of vertical analysis of the reclassified items of the Statement of Comprehensive Income, which allows the user to provide information on the structure and dynamics of revenues, expenses, profits, losses of the enterprise. The results of the research can be introduced into the accounting practice of enterprises and can be used in the audit of financial statements. The use of the results obtained will facilitate the adoption of sound management decisions based on the analysis data. The research is original and independent.
Цель статьи заключается в выработке рекомендаций по дальнейшему развитию общего анализа Отчета о финансовых результатах. Для достижения цели исследования применялись методы системного и логического подхода, сравнения, абсолютных и относительных показателей, группировки аналитических данных. Основные результаты: построена схема определения совокупного дохода предприятия, которая может служить основой обновления программы анализа прибыльности его деятельности; дальнейшее развитие предоставлено методике вертикального анализа по реклассифицированным статьям Отчета о совокупном доходе, что позволяет предоставить пользователю информацию о структуре и динамики доходов, расходов, прибыли, убытков предприятия. Результаты исследования могут быть внедрены в учетную практику предприятий и могут быть использованы в аудите финансовой отчетности. Использование полученных результатов будет способствовать принятию обоснованных управленческих решений по данным анализа. Исследование отличается оригинальностью и самостоятельностью.
Description
Keywords
аналіз, звіт, фінансові результати, сукупний дохід, підприємство, analysis, report, financial results, comprehensive income, company, анализ, отчет, финансовые результаты, совокупний доход, предприятие
Citation
Кузьмінська О. Е. Загальний аналіз звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) підприємств / О. Е. Кузьмінська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 230–243.