Особливості аналізу маркетингового середовища агробізнесу України в умовах глобалізації

dc.contributor.authorЄранкін, Олександр Олександровичuk
dc.contributor.authorYerankin, Oleksandr Oleksandrovychuk
dc.contributor.authorЕранкин, Александр Александровичuk
dc.date.accessioned2019-04-18T11:39:43Z
dc.date.available2019-04-18T11:39:43Z
dc.date.issued2015uk
dc.description.abstractСтаття присвячена методичним проблемам аналізу маркетингового середовища агробізнесу в нових геополітичних умовах. Пропонується уточнити категорійний апарат, який допомагає вимірювати і визначати межі маркетингового середовища, оцінити вплив на агробізнес політичних ризиків, глобальних споживчих трендів, а також урахувати особливості діяльності в умовах глобалізації під час здійснення оцінки бізнес-середовища. У написанні статті використовувався діалектичний метод пізнання і системний підхід до вивчення економічних явищ, зокрема, методи наукової абстракції, інституційно-еволюційний, індукції та дедукції. Основним висновком статті є визначення обов’язковості вивчення впливу глобалізації та світових споживчих трендів під час аналізу маркетингового середовища агробізнесу в Україні. Головна цінність — розширення і зміна формату традиційних підходів до здійснення аналітичної роботи. Практичним значенням для підприємств агробізнесу є те, що вони повинні докорінно змінювати принципи розробки маркетингових стратегій з урахуванням трансформації маркетингового середовища під впливом глобального капіталу та особливостей лобістської діяльності фінансово-промислових груп в Україні.uk
dc.description.abstractThe article is dedicated to the methodical problems of the analysis of the marketing environment of agribusiness in new geopolitical conditions. It is proposed to clarify the categorical gear that helps to measure and indicate the bounds of the marketing environment, to estimate the impact of political risks and global consumer trends on agribusiness, and take into account the peculiarities of the activity in the context of globalization during the estimation of business environment. The system of general scientific and special methods, including dialectical method and system approach for the investigation of economic phenomena, was used in the article. Particularly, the scientific abstraction, institutional and evolutional, induction and deduction methods were applied. The main conclusion of the article is the determination of obligation of studying of the impact of globalization and global consumer trends during the estimation of the marketing environment of agribusiness in Ukraine. The main value of the article is the expansion and reformatting of traditional approaches to the implementation of analytical work. The practical value for the agribusiness enterprises is that, that they must fundamentally change the principles of the development of marketing strategies according to the transformation of the marketing environment under the impact of the global capital and the peculiarities of the advocacy activity of financial and industrial groups in Ukraine.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена методическим проблемам анализа маркетинговой среды агробизнеса в новых геополитических условиях. Предлагается уточнить категорийный аппарат, который помогает измерять и определять границы маркетинговой среды, оценить влияние на агробизнес политических рисков, глобальных потребительских трендов, а также учесть особенности деятельности в условиях глобализации при оценке бизнес-среды. При написании статьи использовался диалектический метод познания и системный подход к изучению экономических явлений, в частности, методы научной абстракции, институционально-эволюционный, индукции и дедукции. Основным выводом статьи является определение обязательности изучения влияния глобализации и мировых потребительских трендов при осуществлении анализа маркетинговой среды агробизнеса в Украине. Главная ценность — расширение и изменение формата традиционных подходов к осуществлению аналитической работы. Практическим значением для предприятий агробизнеса является то, что они должны в корне менять принципы разработки маркетинговых стратегий с учетом трансформации маркетинговой среды под влиянием глобального капитала и особенностей лоббистской деятельности финансово-промышленных групп в Украине.uk
dc.identifier.citationЄранкін О. О. Особливості аналізу маркетингового середовища агробізнесу України в умовах глобалізації / О. О. Єранкін // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 295–303.uk
dc.identifier.issn2310-9734uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/28138
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмаркетингове середовищеuk
dc.subjectкон’юнктура ринківuk
dc.subjectмаркетингові дослідженняuk
dc.subjectмаркетингові стратегіїuk
dc.subjectагробізнесuk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectаграрна політикаuk
dc.subjectсвітова продовольча кризаuk
dc.subjectmarketing environmentuk
dc.subjectconjuncturesuk
dc.subjectmarketing researchesuk
dc.subjectmarketing strategiesuk
dc.subjectagribusinessuk
dc.subjectglobalizationuk
dc.subjectagricultural policyuk
dc.subjectglobal food crisisuk
dc.subjectмаркетинговая средаuk
dc.subjectконъюнктура рынковuk
dc.subjectмаркетинговые исследованияuk
dc.subjectмаркетинговые стратегииuk
dc.subjectагробизнесuk
dc.subjectглобализацияuk
dc.subjectаграрная политикаuk
dc.subjectмировой продовольственный кризисuk
dc.subject.udc338.43.01 (477)uk
dc.titleОсобливості аналізу маркетингового середовища агробізнесу України в умовах глобалізаціїuk
dc.title.alternativeThe features of the analysis of the marketing environment of agribusiness of Ukraine in the conditions of globalizationuk
dc.title.alternativeОсобенности анализа маркетинговой среды агробизнеса Украины в условиях глобализацииuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
295-303.pdf
Size:
477.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Plain Text
Description: