Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядаються концептуальні положення стосовно побудови системи прийняття рішень із застосуванням інструментарію штучного інтелекту. Подано принципи побудови інтелектуальних систем прийняття управлінських рішень, окреслено відповідний інструментарій. Наголошується на необхідності врахування ризику в системах прийняття управлінських рішень.
Рассматриваются концептуальные положения построения системы принятия решений с использованием инструментария искусственного интеллекта. Рассмотрены принципы построения интеллектуальных систем принятия решений, описан соответствующий инструментарий. Подчеркивается необходимость учета риска в системах принятия управленческих решений.
The concept of building a system of decision making with usage of artificial intelligence tools is considered in the article. The publication deals with the principles of construction of intellectual systems of decision-making; the appropriate tools are described in the paper. The work considers the need to incorporate risk in system management decision-making.
Description
Keywords
управлінські рішення, слабо структуровані проб­леми, інтелектуальні системи, нейронні мережі, нечітка логіка, генетичні алгоритми, гібридні системи, ризикологія, управленческие решения, слабо структуриро­ванные проблемы, интеллектуальные системы, нейронные сети, нечеткая логика, генетические алгоритмы, гибридные системы, рискология, managing decisions, lightly structured problems, intelligent systems, neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, hybrid sys­tems, riskology
Citation
Вітлінський В. В. Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень / В. В. Вітлінський // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 97–118.