Ресурсно-процесний підхід до оцінювання продуктивності підприємства

Thumbnail Image
Date
2013-04-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано тривекторний підхід до оцінювання продуктивності підприємства крізь призму ресурсних, процесних і функціональних складових. Розроблено комплексну систему показників продуктивності підприємства. Обґрунтовано пріоритетність формування та ефективного використання стратегічних ресурсів як передумови для зростання продуктивності традиційних ресурсів.
We propose a three-vector approach to assessing the performance of the enterprise through the prism of the resource, process and functional components. The paper developed a comprehensive system of enterprise productivity. The priority of formation and the effective use of strategic resources as a prerequisite for the growth of traditional resources is justified in the work.
Предложен трёхвекторный подход к оценке производительности предприятия через призму ресурсных, процессных и функциональных составляющих. Разработана комплексная система показателей производительности предприятия. Обоснована приоритетность формирования и эффективного использования стратегических ресурсов как предпосылки для роста производительности традиционных ресурсов.
Description
Keywords
продуктивність підприємства, ресурсні фактори, бізнес-процеси, функціональні напрями діяльності, традиційні ресурси, стратегічні ресурси, plant performance, resource factors, business processes, functional activities, traditional resources, strategic resources, производительность предприятия, ресурсные факторы, бизнес-процессы, функциональные направления деятельности, традиционные ресурсы, стратегические ресурсы
Citation
Криворучкіна О. В. Ресурсно-процесний підхід до оцінювання продуктивності підприємства / О. В. Криворучкіна, Є. В. Васильцов // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 217–224.