Боргова стійкість України: теоретичний аспект, поточний стан

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття теоретичних засад та практичних аспектів боргової стійкості держави, проблеми оцінки її рівня та знаходження шляхів зміцнення. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Використовуючи декомпозиційний метод визначено складові частини боргової стійкості. На основі порівняльних методів та методів наукової абстракції визначено ключові індикатори та їх порогові значення. Дослідження стану боргової стійкості, динаміка основних індикативних величин оцінки рівня боргової стійкості базувалися на використанні методу ретроспективного аналізу. Отримані результати. Дослідження проблематики дозволило встановити відмінні ознаки між борговою безпекою та боргової стійкістю, визначити ключові складові характеристики останньої. Цінність дослідження. Цінність даного дослідження полягає у декомпозиційному аналізі складових боргової стійкості. Research objective. The aim of the study is to reveal the theoretical foundations and practical aspects of the debt sustainability of the state, the problem of assessing its level, and the ways of its strengthening. Methodology. To achieve this goal, general scientific and special research methods are used. Based on the method of decomposition, the components of debt sustainability are determined. Key indicators and their threshold values are determined using the method of comparison and the method of scientific abstraction. The study of debt stability and main indicative values dynamics are carried out based on the method of retrospective analysis. Findings. The problems analysis allowed revealing of distinctive features of debt security and debt sustainability, and identification of the key components of debt sustainability. Value Added. The value of this study lies in the decomposition analysis of the debt sustainability components.
Description
Keywords
боргова безпека, боргова стійкість, боргове навантаження, платоспроможність та ліквідність держави, debt security, debt stability, debt burden, state solvency and liquidity
Citation
Кондро П. В. Боргова стійкість України: теоретичний аспект, поточний стан / Кондро Павло Володимирович, Хлівний Володимир Кирилович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 89–102.