Конкуренція університетів як знаннєвих організацій: світовий досвід та вітчизняна практика

Thumbnail Image
Date
2010-05-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті викладено результати порівняльної характеристики умов конкуренції університетів в Україні та світі. Наведено аналітичні дані про стан і динаміку ринків освітніх та науково-дослідницьких послуг, а також фінансові, організаційні та економічні передумови набуття вітчизняними університетами конкурентних переваг. Висунуто та доведено гіпотезу про можливість розвитку вітчизняних університетів як знаннєвих організацій.
The author analyzes the results of the comparative characteristics of competition conditions of universities in Ukraine and abroad. Analytical data on status and dynamics of education markets and educational and research services are given, as well as financial, organizational and economic prerequisites for development of local universities competitive advantages. The hypothesis about the possibility of development of home universities as knowledge-oriented organizations was put forward and proved.
Description
Keywords
конкуренція, університет, знаннєва організації, конкурентні переваги, вищий навчальний заклад, вища школа, competition, knowledge-oriented university, competitive advantages, university, high school
Citation
Гребешкова О. М. Конкуренція університетів як знаннєвих організацій: світовий досвід та вітчизняна практика / О. М. Гребешкова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 200–208.