Вплив диференціації доходів сільського населення на можливості його трудової зайнятості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлені основні тенденції у рівні і диференціації доходів сільського населення в Україні. Проаналізовано сучасний стан диференціації доходів населення та його взаємозв’язок з сільською зайнятістю. Для підвищення рівня доходів і зайнятості сільського населення пропонується розвиток сімейних ферм і різних видів кооперації дрібних господарств.
The main trends in the level of income of the rural population and their differentiation in Ukraine are highlighted in the article. The current state income differentiation and its relationship with rural employment are analyzed. As a means of increases in income and employment the development of family farms and the various types of cooperations of small farms are proposed.
В статье освещены основные тенденции в уровне и дифференциации доходов сельского населения в Украине. Проанализировано современное состояние дифференциации доходов населения и его взаимосвязь с сельской занятостью. Для повышения уровня доходов и занятости сельского населения предлагается развитие семейных ферм и различных видов кооперации мелких хозяйств.
Description
Keywords
Зайнятість сільського населення, доходи сільського населення, диференціація доходів, сімейні ферми, виробнича кооперація, Employment in agriculture, rural incomes, income differentiation, family farms, industrial cooperation, Занятость сельского населения, доходы сельского населения, дифференциация доходов, семейные фермы, производственная кооперация
Citation
Махсма М. Б. Вплив диференціації доходів сільського населення на можливості його трудової зайнятості / М. Б. Махсма // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 174-181.