Укрупнення бізнесу як шлях посилення конкурентних позицій України на світовому ринку зерна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Наукова праця присвячена проблематиці пошуку оптимальних шляхів посилення позицій національних бізнес суб’єктів на світовому ринку зерна. Автором розглянуто питання міжнародної конкурентоспроможності. Запропоновано зміцнення потенціалу національних експортерів шляхом їх об’єднання в агрохолдинги. Проаналізовано національний ринок зерна, виокремлено його експортний потенціал. Показано місце України на Світовому ринку зерна. Як підсумок, узагальнено переваги та недоліки функціонування агрохолдингів. Акцентовано на необхідності подальшого аналізу світового досвіду стосовно сприянню укрупненню бізнесу та його регуляторного забезпечення, що є трендом розвитку міжнароднлї торгівлі.
The scientific work is devoted to the problems of finding the best ways to strengthen the positions of national business entities in the global grain market. The author considers the issues of international competitiveness. The article deals with the issues of international competitiveness. The work considers strengthening the capacity of national exporters through their association with agroholdings. The paper analyzes the national grain market, identifies its export potential. The article shows Ukraine's place on the world grain market. As a result, the publication summarizes the advantages and disadvantages of functioning of agroholdings. The issue focuses on the necessity of further analysis of world experience regarding the promotion of business consolidation and its regulatory framework, which is a trend of international trade development.
Description
Keywords
агрохолдинг, аграрний сектор України, експортний потенціал, міжнародна конкурентоспроможність, світовий ринок зерна, Agro Holding, Ukraine’s agricultural sector, export potential, international competitiveness, global grain market
Citation
Іринчина І. Б. Укрупнення бізнесу як шлях посилення конкурентних позицій України на світовому ринку зерна / І. Б. Іринчина // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 176–186.