Концептуальні засади ідентифікації та оцінювання ризиків фінансової інтеграції

Abstract
Мета дослідження. Сформувати науково-методичні підходи до ідентифікації специфічних ризиків фінансової інтеграції та каналів їх розповсюдження. Методологія. Авторами було досліджено сутність, передумови виникнення та види ризиків фінансової інтеграції. Використано абстрактно-логічний метод (у процесі формування теоретичних узагальнень і формування висновків), методи структурно-декомпозиційного аналізу, групування, (у процесі дослідження різних видів ризиків та каналів їх розповсюдження). На основі економіко-математичного моделювання надано оцінку впливу ефекту зараження та перетікання волатильності на вітчизняний фінансовий ринок. Отримані результати. Сформовано загальні аналітично-концептуальні засади ідентифікації та класифікація ризиків процесу фінансової інтеграції, визначено канали їх поширення. Зазначено, що до ризиків фінансової інтеграції як процесу належать: ризик виникнення «ефекту доміно»; ризик «ефекту перетікання волатильності»; ризик «ефекту зараження»; ризик «ефекту масштабу»; ризик «ринкової ейфорії». Композитивно та окремо ці ризики формують системний ризик. Розглянуто фактори, що обумовлюють виникнення цих ризиків. Основними каналами розповсюдження ризиків визнано: 1) інформаційно-поведінковий або паніка, що самореалізується; 2) інвестиційний, або зниження вартості фінансових активів; 3) фінансовий, або криза ліквідності; 4) інституційний, або зростання збитковості, поява неплатоспроможних фінансових інститутів. Доведено, що канали розповсюдження ризиків є незалежними, але не альтернативними, оскільки можуть взаємодіяти в процесі розгортання фінансової кризи, посилюючи вплив один одного. Цінність дослідження. Основними каналами впливу ризиків фінансової інтеграції на фінансовий ринок України визнано інформаційно-поведінковий та фінансовий. Джерелом зараження є відтік іноземного капіталу. Розуміння природи та шляхів поширення ризиків фінансової інтеграції сприятиме вибору адекватних заходів щодо мінімізації їх негативного впливу. Research objective. To form scientific and methodical approaches to identifying specific risks of financial integration and their distribution channels. Methodology. The authors investigated the essence, preconditions for the emergence and types of risks of financial integration. Abstract-logical method (in the process of formation of theoretical generalizations and formation of conclusions), methods of structural-decomposition analysis, grouping (in the process of research of various types of risks and channels of their distribution) are used. On the basis of economic-mathematical modeling, an estimation of the influence of the effect of pollution and the flow of volatility on the domestic financial market has been provided. Findings. The general analytical and conceptual foundations of identification and classification of risks of the financial integration process have been formed, channels of their distribution have been determined. It is noted that the risks of financial integration as a process include: the risk of a "domino effect"; the risk of "the effect of the fluctuation of volatility"; the risk of the "infection effect"; the risk of the "scale effect"; the risk of "market euphoria". Composably and individually, these risks form a systemic risk. The factors that determine the emergence of these risks are considered. The main channels of distribution of risks are: 1) information-behavioral or panic, self-actualizing; 2) investment, or decrease in the value of financial assets; 3) financial, or liquidity crisis; 4) institutional, or loss of profitability, the emergence of insolvent financial institutions. It has been proved that risk-sharing channels are independent, but not alternate, as they can interact in the process of deploying a financial crisis, increasing the influence of each other. Value added. The main channels of influencing the risks of financial integration into the financial market of Ukraine are information-behavioral and financial. The source of infection is the outflow of foreign capital. Understanding the nature and ways of spreading the risks of financial integration will help to select appropriate measures to minimize their negative impacts.
Description
Keywords
фінансова інтеграція, фінансовий актив, ризики фінансової інтеграції, ефект зараження, ефект перетікання волатильності, ефект «доміно», ефект масштабу, канали впливу, financial integration, financial asset, risks of financial integration, effect of infection, effect of fluctuation of volatility, domino effect, scale effect, channels of influence
Citation
Краснова І. В. Концептуальні засади ідентифікації та оцінювання ризиків фінансової інтеграції / Краснова Ірина Вікторівна, Нікітін Андрій Валерійович, Шевалдіна Валентина Геннадіївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 103–132.