Розробка фінансової стратегії українських підприємств у сучасних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито сутність фінансової стратегії, її значення для успішного функціонування підприємств у конкурентному ринковому середовищі. Також визначено основні чинники, які впливають на формування та вибір фінансової стратегії українських підприємств.
The essence of financial strategy and its value to the success of companies in a competitive market are disclosed. Also the main factors of influence for the formation and selection of the financial strategy of Ukrainian enterprises are highlighted.
В статье раскрыта сущность финансовой стратегии, её значение для успешного функционирования предприятий в конкурентной рыночной среде. Также выделены основные факторы, которые влияют на формирование и выбор финансовой стратегии украинских предприятий.
Description
Keywords
фінансова стратегія, стратегічні цілі, фінансова політика, управління фінансами підприємств, підприємство, financial strategy, strategic aims, financial policy, financial management, enterprise, финансовая стратегия, стратегические цели, финансовая политика, управление финансами предприятий, предприятие
Citation
Жолнерчик А. Ю. Розробка фінансової стратегії українських підприємств у сучасних умовах / А. Ю. Жолнерчик, Д. О. Федченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 122–128.