Алгоритм розробки інноваційної моделі компетенцій фахівця з управління персоналом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено розробці алгоритму формування інноваційної моделі компетенцій фахівця з управління персоналом на основі аналізу особистісного та функціонального підходів до вивчення питань компетенцій.
The article is devoted to the creation of algorithm of innovation competence model forming for specialist in the sphere of personnel management on the basis of analysis of identity and functional approaches of research of problems on competencies.
Статья посвящена разработке алгоритма формирования инновационной модели компетенций специалиста в сфере управления персоналом на основании анализа личностного и функционального подходов к изучению вопросов компетеций.
Description
Keywords
компетенція, модель компетенцій, алгоритм розробки моделі компетенцій, загальні компетенції, професійно-функціональні компетенції, competence, model of competencies, algorithm of forming of competence’s model, general competencies, functional competencies, компетенция, модель компетенций, алгоритм разработки модели компетенций, общие компетенции, профессионально-функциональные компетенции
Citation
Столярук Х. С. Алгоритм розробки інноваційної моделі компетенцій фахівця з управління персоналом / Х. С. Столярук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 442–451.