Застосування математичних моделей для побудови автоматизованої системи бухгалтерського обліку

Thumbnail Image
Date
2012-04-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання побудови концептуально єдиної системи логіко-математичного моделювання бухгалтерського обліку, формування й аналізу динаміки балансових звітів, що однаково розуміється всіма учасниками процесу гармонізації національних систем бухгалтерського обліку й фінансової звітності.
The article deals with the construction of a conceptually unified system of logic-mathematical modeling of accounting; the formation and analysis of the dynamics of balance sheets, which is equally understood by all participants in the process of harmonization of national accounting and financial reporting systems.
В статье рассмотрен вопрос построения концептуально единой системы логико-математического моделирования бухгалтерского учета, формирования и анализа динамики балансовых отчетов, что одинаково понимается всеми участниками процесса гармонизации национальных систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, глобальна модель, інформаційні технології, моделювання, методологія обліку, теорія, accounting, global model, information technology, modeling, methodology of accounting theory, бухгалтерский учет, глобальная модель, информационные технологии, моделирования, методология учета, теория
Citation
Осмятченко В. О. Застосування математичних моделей для побудови автоматизованої системи бухгалтерського обліку / В. О. Осмятченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 439–452.