Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто поняття інтелектуальної активності персоналу та систематизовано чинники, що на неї впливають. Досліджено можливості самомотивації працівника до інтелектуальної трудової діяльності. Запропоновано сукупність заходів з формування ефективного мотиваційного механізму підприємства щодо творчої активності співробітників.
The personnel intellectual activity concept is examined and the influence factors are systematized. The self-motivation possibilities to the employees intellectual labour activity are investigated. The aggregate of the forming measures of the company effective motivational mechanism in relation to the employees creative activity is proposed.
Рассмотрено понятие интеллектуальной активности персонала и систематизированы факторы, которые на нее влияют. Исследованы возможности самомотивации работника к интеллектуальной трудовой деятельности. Предложена совокупность мероприятий по формированию эффективного мотивационного механизма предприятия относительно творческой активности сотрудников.
Description
Keywords
Творча праця, інтелектуальна активність персоналу, мотивація інтелектуальної активності працівників, самомотивація до творчості, мотиваційний механізм інтелектуальної трудової діяльності, Creative labour, personnel intellectual activity, personnel motivation to the intellectual activity, self-motivation to creation, intellectual labour activity motivational mechanism, Творческий труд, интеллектуальная активность персонала, мотивация интеллектуальной активности работников, самомотивация к творчеству, мотивационный механизм интеллектуальной трудовой деятельности
Citation
Василик А. В. Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства / А. В. Василик // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 124-132.