Методологічні засади організаційно-економічного механізму професійного навчання

Thumbnail Image
Date
2014-05-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто організаційно-економічні аспекти професійного навчання працівників на виробництві. Запропоновано теоретико-методологічні підходи щодо визначення напрямків реформування організаційно-економічного механізму професійного навчання.
The organizational and economic aspects of the staff vocational training in the workplace are examined in the article. The theoretical and methodological approaches are proposed to define the ways for reforming organizational and economic mechanisms of the vocational training.
В статье рассматриваются организационно-экономические аспекты профессионального обучения работников на производстве. Предложены теоретико-методологические подходы к определению направлений реформирования организационно-экономического механизма профессионального обучения.
Description
Keywords
персонал, управління та розвиток персоналу, професійне навчання кадрів на виробництві, професійний розвиток, організаційно-економічний механізм, staff management and development, staff vocational training in the workplace, vocational development, organizational and economic mechanisms, персонал, управление и развитие персонала, профессиональное обучение персонала на производстве, профессиональное развитие, организационно-экономический механизм
Citation
Гемма М. Д. Методологічні засади організаційно-економічного механізму професійного навчання / М. Д. Гемма // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 345-350.