Formation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technology

Abstract
The paper investigates the problem of transforming existing approaches to the formation of new effective links between universities and all stakeholders, which becomes the basis for creating competitive educational programs. The purpose of the study is to determine the prerequisites for the formation of an ecosystem and substantiate the concept of interaction between key stakeholders of the educational program based on partnership, network communications and digital transformation. Based on results of the SWOT analysis of the acting master’s educational programs, where the authors work, the feasibility of forming information and communication space of educational program as an ecosystem with the use of all opportunities provided by digital technologies is proved, in particular: the reasons for the inefficiency of existing communication channels within university educational programs are discovered; opportunities and limitations of social networking technology in the deployment of the educational program SMART platform are revealed; the concept of such a virtual space is proposed; benefits of the platform for key stakeholders in the educational program are substantially analyzed. SMART platform architectonics of the educational program is elaborated that describes deciding components of the platform considering the needs of key stakeholders of the educational program and SMART principles of ecosystem formation. The request of members of the educational community for the formation of an open learning space solves the following tasks: 1) students receive direct access to all educational materials, relevant information on cooperation with companies and participation in research projects; 2) expanding the boundaries of educational products, the use of new tools and forms of educational work, the involvement of business experts in the educational process; 3) direct access of employers to program students as potential employees, which minimizes transaction costs for finding personnel with a high level of practical competence, attracting young talents, introducing modern training content in accordance with professional standards. Such collaboration will be able to ensure the relevance of scientific research, enhance its practical significance and facilitate the transfer of innovative technologies into the business environment. The article was prepared based on the results of the German Ukrainian Technology Transfer University Internships Program 2021 (https://sites.google.com/view/guttup/). У статті розкрито проблему трансформації існуючих підходів щодо створення нових дієвих зв’язків між університетами та усіма зацікавленими сторонами, що стає підґрунтям створення конкурентоспроможних освітніх програм. Метою дослідження є визначення передумов для формування екосистеми та обґрунтування концепції взаємодії ключових стейкхолдерів освітньої програми на засадах партнерства, мережевої комунікації та діджитал-трансформації. Автори доводять доцільність формування інформаційно-комунікаційного простору освітньої програми як екосистеми із застосуванням усіх можливостей, що надають діджитал-технології, зокрема: розкривають причини неефективності чинних комунікаційних каналів у межах університетських освітніх програм; виявляють можливості та обмеження технології соціальних мереж у розгортанні СМАРТ-платформи освітньої програми; пропонують концепт такого віртуального простору; ґрунтовно аналізують вигоди платформи для ключових стейкхолдерів освітньої програми. Представлена архітектоніка СМАРТ-платформи освітньої програми, яка описує визначальні компоненти такої платформи, визначені із урахуванням потреб ключових стейкхолдерів освітньої програми та SMART-принципів формування екосистеми. Пропоноване платформне рішення дозволяє об’єднати вже відомі діжитал-інструменти та нові технічні рішення (chatbot, VR etc.) на єдиній базі та розгорнути «дружній» по відношенню до усіх зацікавлених сторін простір спілкування для вирішення оперативних та стратегічних завдань навчального, практичного та дослідницького характеру. Запит членів освітньої спільноти щодо формування відкритого навчального простору вирішує такі завдання: 1) учні отримують прямий доступ до всіх навчальних матеріалів, актуальної інформації про співпрацю з компаніями та участь у наукових проектах; 2) розширення меж освітніх продуктів, використання нових засобів і форм виховної роботи, залучення до навчального процесу експертів бізнесу; 3) прямий доступ роботодавців до студентів програми як потенційних співробітників, що мінімізує трансакційні витрати на пошук кадрів з високим рівнем практичної компетентності, залучення молодих талантів, впровадження сучасного навчального змісту відповідно до професійних стандартів. Така співпраця зможе забезпечити актуальність наукових досліджень, підвищити їх практичну значущість і сприятиме перенесенню інноваційних технологій у бізнес-середовище. В статье раскрывается проблема трансформации существующих подходов к созданию новых действенных связей между университетами и всеми заинтересованными сторонами, что становится основанием для создания конкурентоспособных образовательных программ. Целью исследования является определение предпосылок для формирования экосистемы и обоснования концепции взаимодействия ключевых стейкхолдеров образовательной программы на основе партнерства, сетевой коммуникации и диджитал-трансформации. Авторы доказывают целесообразность формирования информационно-коммуникационного пространства образовательной программы как экосистемы с применением всех возможностей, предоставляемых диджитал-технологиями, в частности: раскрывают причины неэффективности действующих коммуникационных каналов в рамках университетских образовательных программ; выявляют возможности и ограничения технологии социальных сетей в развертывании SMART-платформы образовательной программы; предлагают концепт виртуального пространства; анализируют удобства платформы для ключевых стейкхолдеров образовательной программы. Представлена архитектоника SMART-платформы образовательной программы, которая описывает определяющие компоненты такой платформы с учетом потребностей ключевых стейкхолдеров образовательной программы и SMART-принципов формирования экосистемы. Предлагаемое платформенное решение позволяет объединить уже известные диджитал-инструменты и новые технические решения (chatbot, VR etc.) на единой базе, развернуть “дружественное” по отношению ко всем заинтересованным сторонам пространство общения для решения оперативных и стратегических задач образовательного, практического и исследовательского характера.
Description
Keywords
ecosystem, educational program, social networking sites, SMART platform, stakeholders, communication, digital transformation, university, екосистема, освітня програма, соціальні мережі, SMART платформа, стейкхолдери, комунікація, цифрова трансформація, університет, экосистема, образовательная программа, социальные сети, SMART платформа, стейкхолдеры, коммуникация, цифровая трансформация, университет
Citation
Formation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technology / Olena O. Kyzenko, Olena M. Hrebeshkova, Iryna V. Kubareva [et al.] // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: О. М. Гребешкова (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 49. – С. 138–155.