Інфраструктурна підтримка розвитку інноваційних підприємств в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається проблема інфраструктурної підтримки інноваційного розвитку вітчизняних підприємств через економічну політику створення як державних, так і ринкових інститутів ефективного генерування і поширення інновацій, сприйняття та використання підприємством інновацій як чинника сталості та перспективності його діяльності в умовах зміни ринкової кон’юнктури.
The article deals with the problem of infrastructural support of innovative development of domestic enterprises through the economic policy of building both public and market institutions, the effective generation and diffusion of innovations, perception and use of innovation as a factor of stability and the prospects of its activities in conditions of market changes.
Description
Keywords
інфраструктура інноваційного розвиток, інноваційна економічна політика держави, індекс розвитку інфраструктури, технопарки, технополіси, infrastructure innovative development, innovative economic policy of the state, index of development of infrastructure, technopark, technopolises
Citation
Михайлюк М. А. Інфраструктурна підтримка розвитку інноваційних підприємств в Україні / М. А. Михайлюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 103–110.