Репутація як фактор споживчого вибору продуктів харчової промисловості

Thumbnail Image
Date
2014-09-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено фактори, що визначають вибір споживачами продуктів харчування, розкрито вплив бренду та репутації компанії, а також каналів отримання інформації про них, на споживчий вибір. Доведено, що на сьогодні змінюється технологія взаємодії компаній із зовнішнім середовищем, яке висуває вимоги до підвищення суспільної цінної діяльності компаній та їх відкритості. Як наслідок, управлінські зусилля зміщуються з бренд-менеджменту до корпоративно-відповідального управління репутацією.
The article highlights the factors that determine consumer’s choice of food products, reveals the impact of brand and reputation, as well as channels of information about them on consumer’s choice. The basis for the formation of a positive reputation for the food company is the existence of effective channels of communication with all necessary contact audiences. The main contact audience certainly serves consumers. We have attempted to compare the priorities in communion for consumers and managers of food businesses, to consumers their own opinion about products and quality after-sale service in most cases is important. At the same time the companies are trying to cover in its communication policy at the first place product quality, reputation and financial stability. Therefore, it is necessary to point out the disparity in approaches to communication from the standpoint of the consumer and the company. It is proved that the technology changes the interaction between the companies and the external environment that demands to increase public value of the companies and their openness. As a result, management efforts shifted from the brand-management to reputation management of corporate responsibility.
В статье освещены факторы, определяющие выбор потребителями продуктов питания, раскрыто влияние бренда и репутации компании, а также каналов получения информации о них, на потребительский выбор. Доказано, что в сегодняшних условиях изменяется технология взаимодействия компаний с внешней средой, это выдвигает требования к повышению общественной ценной деятельности компаний и их открытости. Как следствие, управленческие усилия смещаются с бренд-менеджмента на корпоративно-ответственное управление репутацией.
Description
Keywords
Citation
Дерев’янко О. Г. Репутація як фактор споживчого вибору продуктів харчової промисловості / О. Г. Дерев’янко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 35. – С. 178-187.