Інформаційна стратегія підприємства та оцінка її ефективності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано концептуальне визначення інформаційної стратегії підприємства, сформульовано ключові завдання, що вирішуються внаслідок її реалізації, узагальнено очікувані результати та окреслено підходи до оцінки ефективності стратегічних рішень в інформаційній сфері організації.
The paper proposed a conceptual definition of an enterprise information strategy, formulated the key tasks to be solved in the process of its implementation, summarized the expected results and described the approaches to evaluating the effectiveness of strategic decision-making in the field of information.
В статье предложено концептуальное определение информационной стратегии предприятия, сформулированы ключевые задания, решаемые в процес ее реализации, обобщены ожидаемые результаты и описаны подходы к оценке эффективности стратегических решений в информационной сфере организации.
Description
Keywords
інформаційна стратегія, стратегічний менеджмент, інформація, транзакційні витрати, інформаційна рента, information strategy, strategic management, information, transaction costs, information rent, информационная стратегия, стратегический менеджмент, информация, транзакционные затраты, информационная рента
Citation
Гребешков О. М. Інформаційна стратегія підприємства та оцінка її ефективності / О. М. Гребешков // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 36–42.