Інноваційні технології аналізу фінансових результатів діяльності банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, отриманою на основі розроблених моделей, дає змогу визначити повноту використання внутрішнього потенціалу банка й оцінити ефективність фінансових стратегій.
The questions of modeling the dynamics depending on the level of resource potential of a bank, on the basis of which the whole assets of a bank are laid down, are reviewed in the article. The comparison of the actual income and the calculated value, which is gained on the basis of the developed models, enables to define, whether the internal potential of a bank is used completely, and to evaluate the efficiency of the finance strategies.
В статье рассматриваются вопросы моделирования динамики доходов в зависимости от уровня ресурсного потенциала банка, в основу которого взяты общие активы банка. Сравнение фактических доходов с расчетной величиной, полученной на основе разработанных моделей, дает возможность определить полноту использования внутреннего потенциала банка и оценить эффективность финансовых стратегий.
Description
Keywords
доходи, витрати, прибуток, фінансові результати, моделювання, ефективність, кореляція, стохастичний залежність, аналіз, стратегія, банки, revenues, expenses, earnings, financial results, modeling, performance, correlation, stochastic dependence, analysis, strategy, banks, доходы, затраты, прибыль, финансовые результаты, моделирование, эффективность, корреляция, стохастическая зависимость, анализ, стратегия, банки
Citation
Парасій-Вергуненко І. М. Інноваційні технології аналізу фінансових результатів діяльності банку / І. М. Парасій-Вергуненко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 145–154.