Випуск №14 (частина 2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Ринок цінних паперів: сутність і стан
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-07) Диба, Олександр Михайлович
  Розглянуто сутність і особливості становлення вітчизняного ринку цінних паперів.
 • Item
  Дослідження системи масового обслуговування з поетапним обслуговуванням вимог при наявності в системі блоків очікування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21) Жлуктенко, Володимир Іванович; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьевна; Савіна, Світлана Станіславівна
  Розглянуто моделювання системи масового обслуговування з поетапним обслуговування вимог при наявності в системі блоків очікування в стаціонарному та в динамічному режимах. Наведені приклади застосування одержаних моделей для дослідження прикладних економічних задач.
 • Item
  Міграційна політика держав світу та її ефективність
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25) Ольшевська, Ірина Петрівна
  Стаття присвячена дослідженню ефективності сучасних засобів регулювання міжнародних міграційних процесів на різних рівнях.
 • Item
  Трансформація структури власності європейських компаній під впливом поширення програм участі персоналу у прибутках корпорацій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-08) Черпак, Антоніна Євгенівна
  У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації (участі) у таких програмах, охарактеризовано актуальність і перспективи поширення аналогічних програм в Україні.
 • Item
  Сучасна концепція міжнародних торговельних суперечок
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19) Гордєєва, Тамара Федорівна
  На тлі паритетного співіснування множини термінів для ідентифікації протиріч у міжнародній торгівлі проведено їх розмежування за критерієм ступеня інтенсивності. Сформовано концептуальні засади дослідження міжнародних торговельних суперечок. Виявлено детермінанти об’єкту дослідження та область їх визначення.
 • Item
  Особливості маркетингу послуг фінансових, логістичних, туристичних, будівельних, торговельних, освітніх, медичних та інфраструктурних компаній
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-16) Шафалюк, Олександр Казимирович
  Стаття присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів щодо розвитку системи маркетингу на ринку послуг. У роботі обґрунтовано роль і значення маркетингу послуг; систематизовано в межах окремих напрямків фактори, що визначають розвиток сфери послуг; запропоновано моделі, які дозволяють підвищити ефективність діяльності підприємств.
 • Item
  Маркетингові дослідження та аудит розвитку підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21) Богатирьов, Олександр Ігорович
  У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
 • Item
  Експрес-аналіз фінансового стану підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-17) Івахненко, Валентин Михайлович; Кириченко, Кирило Геннадійович
  Стаття присвячується експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Автори розглядають існуючі в науковій літературі думки з цього приводу і пропонують зосередити увагу на понятті «платоспроможність» як критерії для оцінювання фінансового стану підприємства.
 • Item
  Становлення та розвиток бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18) Олійник, Яна Вікторівна
  У статті досліджено етапи формування регламенту національної системи бухгалтерського обліку сектору малого бізнесу в Україні та здійснена спроба визначити головні чинники, які впливають на розвиток системи бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва.
 • Item
  Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України
  (ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-20) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  Стаття присвячена розгляду та формуванню теоретичних основ управлінського обліку в бюджетних установах України.
 • Item
  Концептуальні засади визначення банківського обслуговування фізичних осіб
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-05) Гордіца, Т. М.
  У статті розглянуто авторський концептуальний підхід щодо визначення категорії «банківське обслуговування фізичних осіб» в умовах впливу факторів інформаційно-мережевої економіки. Проаналізовано сучасні теоретичні напрями щодо функцій банків у контексті обслуговування клієнтів. Банківське обслуговування фізичних осіб досліджено на рівнях як процесу, так і результату.
 • Item
  Інноваційні технології аналізу фінансових результатів діяльності банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-13) Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна
  У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, отриманою на основі розроблених моделей, дає змогу визначити повноту використання внутрішнього потенціалу банка й оцінити ефективність фінансових стратегій.
 • Item
  Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: ресурсні аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24) Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна
  Розглянуто підходи до визначення сутності поняття «цінність» та проаналізовано взаємозв’язок ціннісно-орієнтованого управління із сучасними положеннями ресурсної теорії у контексті її еволюції. Досліджено механізм формування цінності з точки зору створення конкурентних переваг на засадах управління ресурсами підприємства. Запропоновано вважати цінність інтелектуальним ресурсом, який здатний забезпечити гармонізацію інтересів стейкхолдерів підприємства та високу результативність його діяльності на основі економічного зростання.
 • Item
  Стратегії розвитку та управління активами посередницьких підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14) Олексюк, Олексій Іванович; Дима, Олександр Олексійович
  У статті досліджено особливості формування і реалізації стратегій розвитку та системного управління активами посередницьких підприємств.
 • Item
  Управління портфелем брендів підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24) Шпір, М. Ф.
  У статті критично опрацьовано підходи до забезпечення ефективності маркетингового управління портфелями брендів.
 • Item
  Системні підходи у технологіях моніторингу в маркетингових системах управління запасами
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-09) Сметанюк, Т. Б.
  У статті розглянуто можливості вдосконалення методології маркетингового моніторингу на базі принципів системності. На прикладі сфери управління запасами проаналізовано проблеми та варіанти запровадження кращих приктик у діяльності українських підприємств.
 • Item
  Системні підходи у забезпеченні економічної безпеки підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11) Федонін, Олексій Сергійович
  Статтю присвячено розв’язанню теоретичних і методичних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств. Опрацьовано можливості застосування базису системної методології.
 • Item
  Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19) Касьянов, Ярослав А.
  Робота присвячена висвітленню аспектів організації маркетингової підтримки інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств. Ефективна та своєчасна реалізація інноваційної складової функціонування та розвитку підприємств виступає запорукою досягнення високого рівня їх конкурентоспроможності у поточному та перспективному періодах. Незважаючи на відокремленість інноваційних та маркетингових процесів у традиційній теорії економіки підприємства, обидві функціональні сфери мають єдину початкову точку чи стимул існування – потреби споживачів. Механізми інтеграції маркетингового інструментарію, інноваційного аналізу та прогнозування виступають передумовою успішного розвитку сучасних підприємств та їх об’єднань.
 • Item
  Удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств на основі компетентнісного підходу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22) Герасименко, Оксана Олександрівна; Курко, О. В.
  Наведено модель компетенцій працівників інноваційного підприємства; виокремлено методи та інструменти удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств.
 • Item
  Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-03) Гоголь, Т. А.
  Досліджено методологію бухгалтерського обліку в системі методології наукового дослідження і пізнання з урахуванням структурних компонентів цілісної системи, взаємодії окремих елементів і визначенням загальнонаукових і специфічних методів і способів дослідження господарських явищ і процесів, які застосовуються на окремих етапах наукового пізнання.