Бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Метою є ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з ПДВ розпорядниками бюджетних коштів. Методологія. Автором використано абстрактно-логічний метод (у процесі теоретичних умовиводів і формування висновків), метод порівняльного аналізу (у процесі дослідження різних підходів), дедукція, індукція, моделювання, аналогії та емпіричні методи досліджень. Отримані результати. Розглянуто особливості організації та методики обліку розрахунків за податком на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів в умовах модернізації та вдосконалення бухгалтерського обліку. Проаналізовано ключові проблемні питання щодо податкового кредиту та податкового зобов’язання, і в результаті змодельовано приклад з відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Цінність дослідження полягає дослідженні облікового аспекту при розрахунках з ПДВ бюджетними установами та обґрунтуванні пропозицій щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку, а саме аналітичних рахунках розрахунків з бюджетом щодо ПДВ, яке має вагоме значення, як теоретико-методичне підґрунтя для подальшого дослідження обліку ПДВ, та цінним інформаційним джерелом для практики. Research objective. The article aims at studying of organizational and methodological principles of accounting of transactions on VAT payments by budget fund administrator. Methodology. The author uses the abstract-logical method (in the process of theoretical thinking and the formation of conclusions), method of comparative analysis (in the process of different approaches studying), deduction, induction, modeling, analogy and empirical research methods. Findings. The article summarizes specifics of the organization and accounting methodology for value added tax calculations the by budget fund administrators under modernization and improvement of accounting. Based on the analysis of key issues of tax credit and tax liability, the study designs and presents an accounting example of business transactions recording. Value Added. The value of the study is to examine the accounting aspect of VAT calculations by budget institutions, and substantiate proposals for accounting, particularly concerning the analytical accounts records on VAT payments that are important as theoretical and methodological basis for further study of VAT accounting and valuable informational source for practice.
Description
Keywords
розпорядники бюджетних коштів, податковий кредит, податкове зобов’язання, ПДВ, бухгалтерський облік, budget funds administrator, tax credit, tax liability, VAT, accounting
Citation
Цятковська О. В. Бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів / Цятковська Олена Віталіївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 392–407.