Визначення ризику передачі ІТ функцій міжнародних компаній на аутсорсинг

Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На сучасному етапі розвитку підходів до управління ресурсами ІТ-аутсорсинг являється одним з найефективніших способів оптимізації діяльності підприємства, що дозволяє мінімізувати витрати та сконцентрувати увагу керівників на основній діяльності. Проте для чіткої побудови стратегічного управління, як засобу успішного функціонування компанії на міжнародному ринку необхідно проводити аналіз та оцінювання ризиків при передачі ІТ функцій стороннім організаціям. У статті досліджено причини виникнення потреби передачі ІТ функцій на аутсорсинг, проведено аналіз і визначено ризики замовника при використанні ІТ-аутсорсингових послуг. Даний аналіз допоможе уникнути ускладнень і прорахує та забезпечить економічну ефективність діяльності підприємства.
At the present stage of resource management development, IT-outsourcing is the one of the most effective ways to optimize the enterprise, to minimize expenses and focus on its core business activity. However, while building a clear strategic management as a means to success business operations of the company in the international market it is necessary to analyze the risk assessment and the transmission of IT functions to third parties. The article examines the causes of transmission needs to outsource IT functions, analysis and customer risks by using IT outsourcing services. This analysis will help to prevent complications and calculate and ensure the economic efficiency of the enterprise.
Description
Keywords
глобальний аутсорсинг, ІТ-аутсорсинг, мінімізація витрат, оцінка ризиків, стратегічний підхід до управління, аналіз ефективності передачі функцій підприємства на аутсорсинг, global outsourcing, IT-outsourcing, cost minimization, risk assessment, strategic management, analysis of the effectiveness of transmission functions on outsource
Citation
Дідух Т. М. Визначення ризику передачі ІТ функцій міжнародних компаній на аутсорсинг / Т. М. Дідух // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 53–61.