Цінності в системі формування якості трудового життя

Thumbnail Image
Date
2012-05-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено вивченню цінностей як чинника формування якості трудового життя в умовах інноваційної економіки. Автором проведений аналіз і виявлені відмінності в підходах до визначення ціннісних орієнтацій у сфері трудового життя. Визначено роль і місце ціннісних орієнтацій у формуванні якості трудового життя.
The article deals with the study of values as a factor in the formation of the quality of working life in the innovation economy. The author analyzes and identifies differences in approaches to the definition of value orientations in the field of working life. The role and place of value orientations in shaping the quality of working life are determined in the paper.
Статья посвящена изучению ценностей как фактора формирования качества трудовой жизни в условиях инновационной экономики. Автором проведен анализ и выявлены различия в подходах к определению ценностных ориентаций в сфере трудовой жизни. Определены роль и место ценностных ориентаций в формировании качества трудовой жизни.
Description
Keywords
ціннісні орієнтації, цінності, якість трудового життя, інноваційна економіка, інноваційна праця, value orientations, values, quality of working life, innovation economy, innovative work, ценностные ориентации, ценности, качество трудовой жизни, инновационная экономика, инновационный труд
Citation
Рябоконь І. О. Цінності в системі формування якості трудового життя / І. О. Рябоконь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 329-338.