Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена концептуальним основам аналізу фінансового стану підприємства. У ній досліджено сутність ліквідності, розкрито важливі теоретичні і методичні аспекти її аналізу, запропоновано шляхи його удосконалення.
The article is devoted to conceptual bases of enterprise financial position analysis. The essence of liquidity is investigated, important theoretical and methodological aspects of its analysis are revealed, the ways to improve it are suggested in it.
Статья посвящена концептуальным основам анализа финансового состояния предприятия. В ней исследовано сущность ликвидности, раскрыто важные теоретические и методические аспекты ее анализа, предложено пути его усовершенствования.
Description
Keywords
аналіз фінансового стану, ліквідність, фінансова звітність, financial position analysis, liquidity, financial statements, анализ финансового состояния, ликвидность, финансовая отчетность
Citation
Івахів Ю. О. Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності / Ю. О. Івахів, С. Р. Романів // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 198–204.