Моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито сутність поняття взаємодії компанії зі зовнішнім середовищем та досліджено різні моделі реалізації даної взаємодії, зокрема, вивчено їх сутність, передумови, ключові ознаки, інструменти реалізації, переваги та недоліки використання.
In the article is described the essence of the concept of interaction with the environment and explored different models of this interaction, studied their nature, background, key features, implementation tools, the advantages and disadvantages.
В статьи раскрыты сущность понятия взаимодействия компании с внешней средой и исследованы разные модели реализации данного взаимодействия, в частности, изучено их сущность, предпосылки, ключевые признаки, инструменты реализации, преимущества и недостатки использования.
Description
Keywords
зовнішнє середовище, взаємодія, компанія, модель взаємодії, проактивність, проактивний, external environment, interaction of the company, model of interaction, proactivity, proactive, внешняя среда, взаимодействие, компания, модель взаимодействия, проактивность, проактивный
Citation
Паздрій В. Я. Моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем / В. Я. Паздрій // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 122–131.