Моделювання виробничих функцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"
Abstract
Представлено економіко-математичну модель функціонування виробничих комплексів. Залежно від властивостей виробничих функцій досліджено динаміку змін економічних характеристик виробництва.
Economic-mathematical model of production complex functioning is presented in the article. Depending on properties of production functions the dynamics of changes production economic characteristics is investigated.
Представлена экономико-математическая модель функционирования производственного комплекса. В зависимости от свойств производственных функций исследована динамика изменений экономических характеристик производства.
Description
Keywords
економіко-математична модель, виробнича функція, економічна система, economic-mathematical model, production function, business system, экономико-математическая модель, производственная функция, экономическая система
Citation
Кулик А. Б. Моделювання виробничих функцій / А. Б. Кулик // Вчені записки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 12. – С. 283–288.