Стратегічний вимір розвитку інтелектуального капіталу сучасної організації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Представлена модель взаємодії стратегії розвитку організації, управління її людськими ресурсами та інтелектуальним капіталом. Інтеграція їх базових компонентів дозволяє створити унікальні компетенції і завдяки їм реалізувати конкурентні переваги сучасної організації у змінному середовищі.
The article presents a model for interaction between the organization's development strategy, management of its human resources and intellectual capital. Integration of their basic components allows creating unique competencies and due to them to realize the competitive advantages of a modern organization in a changing environment.
Представлена модель взаимодействия стратегии развития организации, управления ее человеческими ресурсами и интелектуальным капиталом. Интеграция их базовых компонентов позволяет создавать уникальные компетенции и благодаря им реализовывать конкурентные преимущества современной организации в изменяющейся среде.
Description
Keywords
стратегія розвитку організації, персонал-стратегія, компетенції, управління інтелектуальним капіталом, оrganizational development strategy, human resource strategy, competencies, intellectual capital management, стратегия развития организации, персонал-стратегия, компетенции, управление интелектуальным капиталом
Citation
Петрова І. Л. Стратегічний вимір розвитку інтелектуального капіталу сучасної організації / І. Л. Петрова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 226-235.