№ 2 (2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Управління галузевим високотехнологічним пакетом в аерокосмічній галузі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20) Омельяненко, Віталій А.
  У статті розглянуто теоретичні основи управління технологічним портфелем, проаналізовано основні тенденції та визначено основні завдання управління розвитком космічної галузі на основі концепції технологічного пакета. Запропоновано механізм управління технологічним пакетом космічної галузі з урахуванням стратегії інноваційного розвитку та міжнародної складової.
 • Item
  Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів на основі реального опціону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-03) Мікаелян, Сурен Генріхович
  Розглянуто сучасні механізми оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Виявлено та обґрунтовано необхідність використання реальних опціонів як інструменту оцінки ефективності інноваційних проектів з урахуванням високого ступеня невизначеності очікуваних результатів, тривалого періоду інвестування та отримання ефекту.
 • Item
  Aктуальність запровадження та поширення соціального аудиту в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-10) Сотула, О. В.; Юсіф, Н. О.
  Досліджено важливість впровадження та поширення соціального аудиту. Проаналізовано використання соціального аудиту деякими підприємствами України. Розглянуто методи і напрямки поширення соціального аудиту в Україні.
 • Item
  Продовольча безпека України: загрози та перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20) Крат, І. В.; Усик, Віра Іванівна; Krat, I.; Usyk, Vira
  Статтю присвячено питанню продовольчої безпеки України. Зокрема, здійснено акцент на основні індикатори, що свідчать про рівень продовольчої безпеки. Зазначено, що в сфері забезпечення продовольчої безпеки існує безліч проблем, у тому числі проблеми законодавчого характеру. Проаналізовано основний масив нормативно-правова бази в сфері продовольчої безпеки з виділення проблем і шляхів їх вирішення. Запропоновано основні кроки у підвищенні продовольчої безпеки України.
 • Item
  Економічна безпека підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-14) Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Канєвський, Олексій Ігорович; Kanevsky, O.
  Досліджено проблему адаптації підприємства до умов нестабільного зовнішнього середовища. Розглянуто сутність понять «гнучкість» і «жорсткість» у концепцію модульної структури підприємства як чинник підвищення його економічної безпеки.
 • Item
  The investment climate formation of the aviation industry in Ukraine
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-17) Hridasov, V.; Holubtsova, D.
  У роботі описано сучасні аспекти діяльності авіаційного комплексу України. Проаналізовано існуючі проблеми в авіапромисловості нашої країни, у тому числі необхідність інвестування в дану сферу. Відображено сучасний стан авіаційної промисловості України. Також у статті наведено статистичні дані щодо авіапромисловості за 2013 рік.
 • Item
  Кредитування підприємств комерційного будівництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-22) Котенко, Тетяна Юріївна
  Розглянуто специфічні риси ринку комерційної нерухомості та проблеми, що властиві даній сфері будівництва. Проаналізовано умови фінансування будівельних проектів у сучасних реаліях господарювання та надано порівняльну характеристику умов кредитування житлового та комерційного будівництва. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення доступності фінансових ресурсів для зведення комерційної нерухомості в Україні.
 • Item
  Загальні підходи до оцінки кредитоспроможності лізингоодержувачів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-18) Фридель, Володимир Ігорович
  У статті розглянуто основні критерії оцінки кредитоспроможності лізингоодержувача з урахуванням ризиковості лізингових операцій. Подано систематизовану характеристику групи показників для визначення кредитоспроможності лізингоодержувача. Узагальнено фінансові та нефінансові чинники впливу на фінансовий стан лізингоодержувача.
 • Item
  Фінансове забезпечення національних інвестиційних проектів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-10) Ковальчук, В. А.; Пелагей, Т. Ю.
  У статті здійснено аналіз інвестиційних можливостей машинобудівних підприємств Харківської області щодо потенційної їх участі у реалізації національного інвестиційного проекту «Технополіс «П’ятихатки». Виявлено потенційні джерела фінансового забезпечення інвестиційного проекту. Визначено умови достатності рівня прибутковості проекту для задоволення потреб рентабельності потенційного інвестора.
 • Item
  Фінансово-економічні та бюджетно-податкові наслідки окупації Республіки Крим
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-09) Касперович, Ю. В.
  У статті розкрито фінансово-економічні наслідки тимчасової окупації Республіки Крим з боку Російської Федерації. Виявлено бюджетно-податкові результати анексії. Обґрунтовано безперспективність російських заходів податкового стимулювання економічного розвитку Криму з огляду на міжнародну ізоляцію регіону та історичний досвід функціонування спеціальних податкових режимів. Надано прогноз повернення території до складу України. Визначено актуальні проблеми інституційного характеру в Криму. Розроблено пропозиції Уряду України для врегулювання питань товарообігу між півостровом і материковою частиною країни.
 • Item
  Напрями реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-06) Ачкасова, C. А.
  У статті узагальнено іноземний досвід нормативно-правового забезпечення системи соціального страхування. Обґрунтовано напрями для реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування для здійснення фінансової діяльності.
 • Item
  Іноземне інвестування в економіку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-09) Прощаликіна, А. М.; Шевчук, А. М.
  У статті розглянуто сучасний стан іноземного інвестування в економіку України. Досліджено стан інвестиційного клімату в Україні, переваги, недоліки та основні проблеми залучення іноземного капіталу в національну економіку. Визначено взаємозв’язок між величиною ВВП та обсягом залучених прямих іноземних інвестицій. Вказано можливі шляхи збільшення залучення іноземних інвестицій в економіку України.
 • Item
  Analytical assessment of the development strategy of the metropolis: tools and methodological approaches
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-03) Krаmаrеnkо, Ruslan; Крамаренко, Руслан Михайлович; Halenko, Sergiy; Галенко, Сергій Миколайович
  The article considers the role of strategy of the capital metropolis as a particularly important instrument of growth, the problems of its development and implementation, its impact on the current trends of urbanization.
 • Item
  Сучасні підходи до визначення сутності та оцінювання інтелектуальних ресурсів підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-16) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia
  У сучасних умовах господарювання інтелектуальні ресурси компанії стають одним з головних чинників підприємницької діяльності. У сучасній економіці, що характеризується високим рівнем конкуренції та інтенсифікацією науково-технічного прогресу, одним із пріоритетних напрямів забезпечення стратегічних конкурентних переваг є інтелектуалізація діяльності суб’єктів господарювання, що зумовлює необхідність визначення сутності інтелектуальних ресурсів та їх оцінювання.
 • Item
  Бенчмаркінг державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Скринник, Ю. С.; Skrynnyk, J.
  Досліджується проблема визначення результативності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу. Використано інструмент порівняльного аналізу — бенчмаркінг для оцінки державної політики в сфері малого і середнього бізнесу України та інших країн світу на основі рейтингу Світового Банку «Doing Business». У результаті проведеного аналізу виділено основні проблеми та перспективи політики державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу.
 • Item
  Основні напрямки удосконалення механізму регулювання зайнятості населення
  (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2014) Сотула, О.В.; Сушко, С.В.
  У статті досліджено основні проблеми функціонування вітчизняного та зарубіжних ринків праці. Визначено напрямки вдосконалення механізмів регулювання ринку праці та зайнятості населення. Представлено рекомендацій щодо удосконалення політики зайнятості на вітчизняному та зарубіжних ринках праці.