Випуск № 80

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Моделювання розвитку малого підприємства за різних станів ринкової кон’юнктури
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Піскунова, Олена Валеріївна; Пискунова, Елена Валерьевна
  У статті розроблено модель динаміки малого підприємства для дискретного часу. Модель дозволяє досліджувати фактори розвитку малого підприємства, зокрема аналізувати вплив на його динаміку ринкової кон’юнктури та ризику, пов’язаного з невизначеністю ринкового середовища. В моделі врахована можливість малого підприємства обирати загальну або спрощені схеми оподаткування.
 • Item
  Застосування стохастичного аналізу до дослідження економіки України в умовах кризи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Александра Ивановна; Харламов, А. О.
  За допомогою методів факторного аналізу досліджено ряди щомісячних значень деяких важливих макропоказників за 2006—2009 рр. Цей період характеризується інтенсивними змінами показників, що підсилює значущість та інтерес їх вивчення.
 • Item
  Моделювання зміни думки при поворотному голосуванні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна
  В роботі розглянуто задачу моделювання ситуації пов’язаної з «повторними» виборами. На основі рівняння з марковськими та напівмарковськими коефіцієнтами досліджено та проаналізовано різні ситуації.
 • Item
  Методологічні засади статистичного аналізу впливу інноваційної складової на економічне зростання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Яценко, А. В.
  Стаття присвячена проблемним питанням розробки та реалізації державної стратегії розвитку підприємництва в Україні на основі аналізу рейтингів країн за рівнем конкурентоспроможності національних економік та бізнесу, які розробляють авторитетні міжнародні організації. Аналізуються сильні і слабкі складові українського бізнес-середовища, вплив різних факторів на рівень та динаміку конкурентоспроможності економіки та бізнесу протягом останніх восьми років. За результатами проведеного аналізу розроблені відповідні висновки та сформовані рекомендації, реалізація яких має сприяти покращенню бізнес-середовища в Україні та формуванню ефективної державної стратегії розвитку підприємництва.
 • Item
  Статистичне розглядання динаміки цін активів на фондовому ринку в умовах невизначеності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Шуклін, Герман Вікторович; Шуклин, Герман Викторович
  Стаття присвячена побудові закону розподілу ймовірностей змін вартості активів емітентів на фондовому ринку та математичного сподівання часу переходу цих змін.
 • Item
  Використання нейромоделювання для забезпечення процесу управління фінансовою стабільністю страхової компанії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Білошицький, О. В.
  В статті розкрито питання прогнозування фінансової стійкості страхової компанії за допомогою використання нейромережі з двома рівнями (лінійним та сигмоїдальним), що ґрунтується на аналізі фінансової сторони діяльності компанії.
 • Item
  Можливості використання ERP-системи для підтримки оперативного планування виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Курков, Максим Семенович
  В статті розглянуто ERP-системи на базі сучасних інформаційних технологій та стандартів управління. Представлено схеми побудови та приведено опис окремих елементів системи. Розглянуто можливість використання систем для оперативного планування.
 • Item
  Прийняття рішень за нечітко визначених умов
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Скіцько, Володимир Іванович; Скицко, Владимир Иванович
  У статті розглянуто проблему прийняття рішень за нечітко визначених умов, що зумовлено наявністю у особи, що приймає рішення, (ОПР) як правило не тільки кількісної, а й якісної (некількісної) інформації. Запропоновано для вирішення цієї проблеми використання теорії нечітких множин у контексті теорії ігор. Запропоновано теоретико-ігрову модель прийняття рішення у сфері комерційного кредитування на підґрунті теорії нечітких множин.
 • Item
  Обґрунтування побудови дискримінантної моделі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Черненко, А. О.
  У статті досліджено особливості побудови дискримінантної моделі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства та запропоновані наступні етапи її побудови: формування первинного переліку показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства, обгрунтування незалежних змінних моделі, визначення стандартизованих параметрів і вільного члену моделі, перевірка якості моделі та обгрунтування шкали дискримінантних значень; використовуючи фінансові звіти для 30-тьох фінансово-стабільних і 30-тьох збанкрутілих підприємств України, побудовано дискмінантну модель аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
 • Item
  Маркетингове моделювання лояльності споживачів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Федорченко, Андрій Васильович; Федорченко, Андрей Васильевич; Лапшин, Андрій Львович
  У статті розглянуто питання використання результатів маркетингових досліджень споживчої лояльності у контексті застосування даного показника для оцінки ефективності маркетингової підтримки товару в умовах конкурентного ринку.
 • Item
  Методологія комплексної оптимізації управління потоковими процесами в ієрархічних системах ресурсного забезпечення силових структур
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Сисоєв, В. В.
  Розглянуто проблему оптимального управління ресурсним забезпеченням силових структур в сучасних умовах. Розроблено методологічний підхід до комплексної оптимізації управління потоковими процесами в ієрархічних системах ресурсного забезпечення, в якому логічно об’єднані задачі оптимізації фінансових потоків за критерієм максимізації рівнів службово-бойових можливостей різних формувань силових структур із задачами оптимізації матеріальних потоків за критерієм мінімізації сукупних логістичних витрат з урахуванням обмеженого фінансування, особливостей службово-бойової діяльності, чисельності, обмежень на мінімальне і нормативне забезпечення різними типами матеріальних ресурсів структурних підрозділів силових структур.
 • Item
  Відображення онтологічних моделей у концептуальні схеми інформаційної системи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Козак, Ірина Антонівна; Козак, Ирина Антоновна
  В статті описано правила відображення онтологічних моделей (таксономій, композицій, властивостей) у концептуальні схеми інформаційної системи.
 • Item
  Модель ранжування економічних об’єктів методом геометричної згортки критеріїв
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Ковальчук, Г. К.
  Проаналізовано умови невизначеності ранжування економічних об’єктів при застосуванні метода геометричної згортки критеріїв та запропоновано модель, яка враховує та частково знижує невизначеності ранжування, що підвищує адекватність результатів моделювання.
 • Item
  Економетрична оцінка прибутку підприємства як показника для індикативного планування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Тішков, Богдан Олександрович; Тишков, Богдан Александрович
  В роботі проаналізовано існуючі підходи в аналізі сутності прибутку та способів його прогнозування. Створено економетричну модель, що дозволяє прогнозувати прибуток підприємства на основі ряду індикаторів. Зазначено можливість використання побудованої моделі для потреб індикативного планування.
 • Item
  Статистичне моделювання рентабельності вирощування зернових в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Грицюк, П. М.
  В статті узагальнено досвід автора в галузі прогнозування часових рядів урожайності озимої пшениці для областей України. Виявлено сильний кореляційний зв’язок між рентабельністю вирощування зернових і валовим збором за два останніх роки. Побудовано регресійні моделі рентабельності вирощування зернових і озимої пшениці. Виконано прогнозну оцінку рентабельності для регіонів України.
 • Item
  Аналіз загроз інформації Web-порталу через атаки на Web-додатки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Бєгун, Анатолій Володимирович; Бегун, Анатолий Владимирович
  В статті розглянуто підходи до аналізу можливих загроз Web-порталу через атаки на Web-додатки, визначено, що контроль введення й перевірки достовірності даних є ключовими факторами для забезпечення їхнього захисту. Одним з перших кроків тестування має бути визначення оточення, у якому виконується Web-додаток, що включає в собі інформацію про використовувану скриптову мову, Web-сервер та операційну систему.
 • Item
  Методи та інструментальні засоби для побудови мультиагентних систем в економічній сфері
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
  В умовах ринкової економіки однією із найнагальніших задач є задача розробки нових підходів до побудови систем управління економічними об’єктами в цілому (і інформаційних систем управління зокрема). Одним із найефективніших підходів у цьому контексті слід вважати агентно-орієнтований підхід — мова йде про агентно-орієнтоване моделювання (АОМ). По суті пропонується моделювати та досліджувати діяльність будь-якого економічного об’єкта (наприклад, промислового підприємства) як агентно-орієнтованої системи (АОС). Практична реалізація АОМ потребує наявності відповідних методів та інструментальних засобів. Огляду й аналізу таких методів і засобів присвячена ця стаття.
 • Item
  Аналіз середньострокових тенденцій економічного розвитку національної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Дербенцев, Василь Джоржович; Дербенцев, Василий Джорджевич
  Робота присвячена питанням аналізу середньострокових тенденцій розвитку економіки України. Наведено результати дослідження потенційно можливих темпів приросту валового випуску, що були одержані за допомогою нелінійної односекторної динамічної моделі економічного росту.
 • Item
  ІТ-аудит як інструмент з арсеналу антикризових заходів підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Лазарєва, Світлана Федорівна; Лазарева, Светлана Фёдоровна; Ус, Роман Леонідович; Us, Roman; Ус, Роман Леонидович
  Стаття присвячена ІТ-аудиту. Наведено класифікацію видів ІТ-аудиту залежно від задач, які повинні бути вирішені. Розглянуто основні ІТ-ризики, на які наражаються підприємства, що застосовують ІТ у повсякденній діяльності. Розглянуто міжнародні стандарти і підходи, на яких основуються методики проведення ІТ-аудиту. Обґрунтовано зростаючу необхідність застосування ІТ-аудиту на підприємствах в умовах науково-технічного прогресу, і особливо в умовах світової економічної кризи.
 • Item
  Узгодження деталізованих та агрегованих міжгалузевих балансів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Ляшенко, І. М.; Онищенко, А. М.; Онищенко, І. М.
  Дослідження економічних процесів на макрорівні оперує агрегованими показниками. Деталізовані показники визначаються на мікрорівні. Зв’язок між деталізованими та агрегованими показниками здійснюється на основі методів агрегування. Автори зупинились на вивченні методу точного агрегування та визначили можливості його застосування до статичних та динамічних міжгалузевих балансових моделей, дослідження яких дозволяє збалансувати виробничі потужності, випуск продукції та витрати на виробництво.