Recent Submissions

 • Моделювання розвитку малого підприємства за різних станів ринкової кон’юнктури 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Пискунова, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розроблено модель динаміки малого підприємства для дискретного часу. Модель дозволяє досліджувати фактори розвитку малого підприємства, зокрема аналізувати вплив на його динаміку ринкової кон’юнктури та ризику, ...
 • Застосування стохастичного аналізу до дослідження економіки України в умовах кризи 

  Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Александра Ивановна; Харламов, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  За допомогою методів факторного аналізу досліджено ряди щомісячних значень деяких важливих макропоказників за 2006—2009 рр. Цей період характеризується інтенсивними змінами показників, що підсилює значущість та інтерес ...
 • Моделювання зміни думки при поворотному голосуванні 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В роботі розглянуто задачу моделювання ситуації пов’язаної з «повторними» виборами. На основі рівняння з марковськими та напівмарковськими коефіцієнтами досліджено та проаналізовано різні ситуації.
 • Методологічні засади статистичного аналізу впливу інноваційної складової на економічне зростання 

  Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена проблемним питанням розробки та реалізації державної стратегії розвитку підприємництва в Україні на основі аналізу рейтингів країн за рівнем конкурентоспроможності національних економік та бізнесу, які ...
 • Статистичне розглядання динаміки цін активів на фондовому ринку в умовах невизначеності 

  Шуклін, Герман Вікторович; Шуклин, Герман Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена побудові закону розподілу ймовірностей змін вартості активів емітентів на фондовому ринку та математичного сподівання часу переходу цих змін.
 • Використання нейромоделювання для забезпечення процесу управління фінансовою стабільністю страхової компанії 

  Білошицький, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розкрито питання прогнозування фінансової стійкості страхової компанії за допомогою використання нейромережі з двома рівнями (лінійним та сигмоїдальним), що ґрунтується на аналізі фінансової сторони діяльності компанії.
 • Можливості використання ERP-системи для підтримки оперативного планування виробництва 

  Курков, Максим Семенович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто ERP-системи на базі сучасних інформаційних технологій та стандартів управління. Представлено схеми побудови та приведено опис окремих елементів системи. Розглянуто можливість використання систем для ...
 • Прийняття рішень за нечітко визначених умов 

  Скіцько, Володимир Іванович; Скицко, Владимир Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто проблему прийняття рішень за нечітко визначених умов, що зумовлено наявністю у особи, що приймає рішення, (ОПР) як правило не тільки кількісної, а й якісної (некількісної) інформації. Запропоновано для ...
 • Обґрунтування побудови дискримінантної моделі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 

  Черненко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті досліджено особливості побудови дискримінантної моделі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства та запропоновані наступні етапи її побудови: формування первинного переліку показників, що характеризують ...
 • Маркетингове моделювання лояльності споживачів 

  Федорченко, Андрій Васильович; Федорченко, Андрей Васильевич; Лапшин, Андрій Львович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто питання використання результатів маркетингових досліджень споживчої лояльності у контексті застосування даного показника для оцінки ефективності маркетингової підтримки товару в умовах конкурентного ринку.
 • Методологія комплексної оптимізації управління потоковими процесами в ієрархічних системах ресурсного забезпечення силових структур 

  Сисоєв, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто проблему оптимального управління ресурсним забезпеченням силових структур в сучасних умовах. Розроблено методологічний підхід до комплексної оптимізації управління потоковими процесами в ієрархічних системах ...
 • Відображення онтологічних моделей у концептуальні схеми інформаційної системи 

  Козак, Ірина Антонівна; Козак, Ирина Антоновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті описано правила відображення онтологічних моделей (таксономій, композицій, властивостей) у концептуальні схеми інформаційної системи.
 • Модель ранжування економічних об’єктів методом геометричної згортки критеріїв 

  Ковальчук, Г. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Проаналізовано умови невизначеності ранжування економічних об’єктів при застосуванні метода геометричної згортки критеріїв та запропоновано модель, яка враховує та частково знижує невизначеності ранжування, що підвищує ...
 • Економетрична оцінка прибутку підприємства як показника для індикативного планування 

  Тішков, Богдан Олександрович; Тишков, Богдан Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В роботі проаналізовано існуючі підходи в аналізі сутності прибутку та способів його прогнозування. Створено економетричну модель, що дозволяє прогнозувати прибуток підприємства на основі ряду індикаторів. Зазначено ...
 • Статистичне моделювання рентабельності вирощування зернових в Україні 

  Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті узагальнено досвід автора в галузі прогнозування часових рядів урожайності озимої пшениці для областей України. Виявлено сильний кореляційний зв’язок між рентабельністю вирощування зернових і валовим збором за два ...
 • Аналіз загроз інформації Web-порталу через атаки на Web-додатки 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Бегун, Анатолий Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто підходи до аналізу можливих загроз Web-порталу через атаки на Web-додатки, визначено, що контроль введення й перевірки достовірності даних є ключовими факторами для забезпечення їхнього захисту. Одним ...
 • Методи та інструментальні засоби для побудови мультиагентних систем в економічній сфері 

  Гужва, Володимир Михайлович; Гужва, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В умовах ринкової економіки однією із найнагальніших задач є задача розробки нових підходів до побудови систем управління економічними об’єктами в цілому (і інформаційних систем управління зокрема). Одним із найефективніших ...
 • Аналіз середньострокових тенденцій економічного розвитку національної економіки 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Дербенцев, Василий Джорджевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Робота присвячена питанням аналізу середньострокових тенденцій розвитку економіки України. Наведено результати дослідження потенційно можливих темпів приросту валового випуску, що були одержані за допомогою нелінійної ...
 • ІТ-аудит як інструмент з арсеналу антикризових заходів підприємства 

  Лазарєва, Світлана Федорівна; Лазарева, Светлана Фёдоровна; Ус, Роман Леонідович; Us, Roman; Ус, Роман Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена ІТ-аудиту. Наведено класифікацію видів ІТ-аудиту залежно від задач, які повинні бути вирішені. Розглянуто основні ІТ-ризики, на які наражаються підприємства, що застосовують ІТ у повсякденній діяльності. ...
 • Узгодження деталізованих та агрегованих міжгалузевих балансів 

  Ляшенко, І. М.; Онищенко, А. М.; Онищенко, І. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Дослідження економічних процесів на макрорівні оперує агрегованими показниками. Деталізовані показники визначаються на мікрорівні. Зв’язок між деталізованими та агрегованими показниками здійснюється на основі методів ...

View More