Випуск № 2 (23)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Методологія та ключові детермінанти побудови ефективної національної інноваційної системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-05) Гурова, Вікторія Олександрівна
  У роботі представлено дослідження теоретичних засад визначення національних інноваційних систем, проведено аналіз результатів функціонування національних інноваційних систем країн-лідерів світового інноваційного простору, виокремлено їх характерні особливості, на прикладі чого сформульовано рекомендації для побудови НІС, імплементація яких послужить базисом ефективного функціонування національної інноваційної системи. Визначено, що на даному етапі розвитку світової економіки наука, технології та інновації відіграють важливу роль у процесі формування конкурентоспроможної економіки. Встановлено, що загальний рівень фінансування науки є однією з ключових характеристик інноваційності країни, тому для проведення аналізу ефективності функціонування НІС було обрано показник внутрішніх витрат на дослідження і розробки, а також позиція країни в Глобальному інноваційному індексі. Проведений аналіз показав, що НІС деяких країн є ефективнішою, ніж інших завдяки особливостям елементів інноваційних систем, які можуть бути використані в якості детермінант побудови ефективної національної інноваційної системи країни.
 • Item
  Інвестиційна активність у країнах Вишеградської групи: виклики для України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-05-08) Юрчишин, Василь Володимирович; Маркевич, Катерина Леонідівна
  У статті розглянуто окремі складові активізації прямого іноземного інвестування і його вплив на економічний розвиток у країнах Вишеградської групи. Визначено особливості політики країн, спрямованої на залучення інвестиційних ресурсів з метою формування та зміцнення конкурентоспроможної економіки. Встановлено взаємозв’язок і взаємовплив між ПІІ, зовнішньою торгівлею та приватизацією у процесі активізації інвестиційної діяльності. Аргументовано, що для України, яка стикнулася з макроекономічним гальмуванням, поглибленням дефіцитів державних фінансів і платіжного балансу, девальвацією національної валюти, має низькопродуктивну та високу за енерговитратністю економіку, ПІІ можуть стати базисом реструктуризації та оздоровлення економіки. Зважаючи на досвід і практику країн Вишеградської групи у залученні інвестицій, вказано виклики і проблемні завдання у частині сприяння залученню інвестиційних ресурсів до України, врахування та вирішення яких зможе позитивно позначитися на інвестиційній привабливості країни у коротко- та середньостроковій перспективі, а з тим, грунтуючись на Угоді про Асоціацію з ЕС, розширити приплив «ефективних» інвестиційних ресурсів з країн ЄС і забезпечити стійкість економічного зростання та розвитку країни.
 • Item
  Міжнародна практика банкрутств та українські реалії за умов глобальної нестабільності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-01) Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Гончар, Ігор Олегович; Honchar, Ihor
  В умовах підвищення нестабільності в світовій економіці, у статті проаналізовано загальні тенденції світового корпоративного ринку в контексті порушення справ про банкрутство. Описано галузі економіки, які є найуразливішими до фінансової нестабільності та висвітлено найбільші корпорації, які збанкрутували в 2014 році. Проаналізовано несприятливий фінансовий стан корпоративного ринку США в останні роки та загальні тенденції, які притаманні американській економіці в контексті наведеної теми. Розглянуто динаміки банкрутства українських підприємств і проаналізовано галузі економіки, які є найуразливішими до фінансової нестабільності. Описано найбільші підприємства, які збанкрутували в 2014 році. У статті згадано загальні причини банкрутства українських підприємств. Описано необхідність антикризового управління як на корпоративному, так і на державному рівнях з метою запобігання порушення справ про банкрутство та висвітлено загальні риси зарубіжних і вітчизняних систем державного регулювання банкрутства.
 • Item
  Глобалізація, кризи та економічні реформи: досвід Туреччини
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-30) Юлек, Мурат Алі; Yülek, Murat; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна
  Україна й Туреччина розташовані на півдні та півночі Чорного моря та нині не мають стратегічних економічних партнерських відносин. До 2002 року економіка Туреччини характеризувалась непостійними темпами розвитку, високою інфляцією та малим бюджетом. Усі ці фактори, разом з політичною нестабільністю (включаючи державні перевороти), призвели до фінансової та економічної кризи, яка була найжорсткішою у 2001 році. Після цього, почалося запровадження численних структурних і макроекономічних реформ. Відносно за короткий період часу були досягнуті позитивні результати. Запровадження реформ зміцнило економічну стабільність Туреччини незважаючи на світову фінансову кризу 2007/8 років. У цій статті: 1) аналізується рівень двосторонніх відносин між Україною та Туреччиною та надається порівняльний опис головних макроекономічних показників цих країн; 2) аналізуються головні чинники, що впливають на розвиток стратегічних партнерських відносин між Україною та Туреччиною в економічній сфері; 3)надаються вибіркові дані економіки Туреччини з метою визначення головних макроекономічних недоліків до настання кризи у 2001 році; 4) розглядаються та оцінюються макроекономічні та структурні реформи Туреччини, запроваджені після 2001 року та які допомогли Туреччині стати найменш уразливою країною, у той час, коли світова криза погіршувала стан світової економіки; 5) представлені головні уроки, винесені з досвіду Туреччини, які можуть стати цінними для розробки та реалізації політики в Україні та інших країнах з перехідною економікою.
 • Item
  Економічне зростання країн і військові витрати: аналіз взаємозв’язку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-02) Шахід, Ахмед; Саба, Ісмаіл
  У статті зроблено спробу дослідити взаємозв’язок між військовими видатками та економічним зростанням на основі панельних даних 56 країн за період 1995—2011 рр. Оцінювалася модель панельних даних з фіксованими ефектами для усіх 56 країн і підгруп, визначених за критеріями доходів Всесвітнього банку. Результати дослідження вказують на позитивний вплив військових видатків на економічне зростання, але він є незначним у порівнянні з альтернативним використанням обмежених ресурсів на невійськові видатки. Отже, вплив військових видатків на економічне зростання є надто слабким порівняно з впливом видатків на формування капіталу, тобто військові видатки є недостатньо оптимальним засобом збільшення економічного зростання порівняно з альтернативними шляхами використання державних витрат на формування основного капіталу. Дослідження наводить важливий аргумент значної альтернативної вартості військових видатків. Результати дослідження приводять до висновку, що прискорення економічного зростання через збільшення військових видатків не є ефективним і дієвим шляхом досягнення швидшого зростання економіки.
 • Item
  Системні детермінанти сучасних гравітаційних процесів у геоекономічному просторі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-07) Луцишин, Зоряна Орестівна; Кравчук, Наталія Ярославівна
  Композиційно дослідження розгортається у двох основних напрямах: перший – аналіз асиметрій глобального розвитку, що активізують гравітаційні процеси у геоекономічному просторі; другий – поглиблене вивчення причин гетерогенізації геоекономічного простору і дивергенції глобального розвитку під впливом гравітаційних факторів ендогенного та екзогенного характеру. Розкрито системні детермінанти гравітаційних процесів у геоекономічному просторі, побудовано геостратегічну матрицю дивергенції глобального розвитку, окреслено геостратегічні позиції України у геоекономічному просторі. Доведено, що рівень гравітаційного навантаження зростає в умовах поглиблення асиметрій глобального розвитку.
 • Item
  Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-10) Лук’яненко, Дмитро Григорович; Мозговий, Олег Миколайович; Бурмака, Микола Олексійович
  У статті досліджено процеси економічної локалізації, соціалізації та інтелектуалізації розвитку. Дослідницький інтерес акцентовано на актуальній проблемі формування і розвитку людського ресурсу організацій як ключового фактору їх конкурентоспроможності. На основі узагальнення сучасних теоретичних мотиваційних моделей проведено комплексний аналіз системи мотивації вищого керівництва корпорацій у парадигмі глобального менеджменту. Окрему увагу приділено феномену персоніфікації та віртуалізації глобального бізнесу, формуванню новітніх матеріальних і нематеріальних мотивацій топ-менеджменту. Досліджено практику стимулювання ефективної діяльності ключових суб’єктів сучасного корпоративного управління. Проведено комплексний порівняльний країновий аналіз ключових інструментів фінансового і не фінансового стимулювання корпоративних топ-менеджерів у системі довгострокових, нормативних і короткострокових критеріїв і параметрів. На основі узагальнення академічних досліджень та емпіричних даних провідних транснаціональних корпорацій обґрунтовано та запропоновано для практичного впровадження в Україні мотиваційну модель топ-менеджменту корпорацій, що враховує їх базові потреби, матеріальні та статусні інтереси, а також країнові та регіональні специфіки.