Recent Submissions

 • Гендерний розрив у країнах-членах ЄС: вимір законодавців і топ-менеджменту 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodym; Токарь, Владимир Владимирович (Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, 2019)
  Дослідження показує важливість гендерної рівності для сталого розвитку глобальної економіки. Виявлено основні напрями гендерної стратегії ЄС, основний наголос зроблено на зростанні представництва жінок на ключових посадах. ...
 • Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджуються сучасні механізми державного регулювання доходів населення та особливості їх застосування в різних країнах світу. Виділяються ефективні моделі та критерії встановлення мінімальної оплати праці, індексації ...
 • Соціальний аспект стратегічного розвитку бізнесу в умовах глобалізації 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Міжкраїновий бенчмаркінг гендерного розриву зайнятості в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено зайнятість в ЄС, зокрема у її гендерному розрізі. Розраховано гендерний розрив зайнятості у країнах-членах Європейського Союзу, виявлено країн-лідерів та країн-аутсайдерів за цим показником. Модифіковано методику ...
 • Сучасний методологічний дискурс у дослідженні регіонального інноваційного розвитку в ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  В роботі розглянуто сутність, характерні особливості та наукову полеміку між двома провідними напрямами досліджень регіонального інноваційного розвитку в ЄС: неокласичним просторово-аналітичним підходом та неоінституційним ...
 • Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-05-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних і практичних аспектів розвитку інновацій в контексті забезпечення конкурентних переваг національних економік. Розглядаються теоретичні засади інноваційного процесу. ...
 • Формування нової локально-інноваційної парадигми регіональних досліджень 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 2015)
  Досліджено еволюцію системних парадигм і здійснено їх структурно-компаративний аналіз за методикою Р. Сведберга. Розкрито методологічну сутність, ключові постулати та категорії нової локально-інноваційної парадигми ...
 • Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано методологічні засади новітньої парадигми локального інноваційного розвитку в умовах мережевізації глобальної економіки. Досліджено економічну природу та етапи еволюції ...
 • Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015)
  У процесі аналізу особливостей сучасного етапу розвитку інноваційної політики ЄС розкрито методологічні засади, зміст та функції європейських технологічних платформ як нового механізму імплементації технологічних пріоритетів ...
 • Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (Одеський національний економічний університет, 2016)
  Розкрито основні особливості транскордонної асиметрії України та ЄС. Виявлені характер та динаміка зростання різниці в макроекономічних показниках прикордонних з ЄС територій. Проаналізовані індикатори регіонального ...
 • Ендогенні чинники локального інноваційного розвитку в умовах глобалізації 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню ролі ендогенних чинників у забезпеченні інноваційного розвитку на регіональному та локальному рівнях. Система детермінант та механізмів стимулювання інновацій розкрита на основі узагальнення ...
 • Key trends and problems of regional innovation systemsʼ development in Poland and Ukraine 

  Fedirko, Oleksandr; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич (University of Economics, Prague, 2014-09)
  This article is devoted to comparative study of regional innovation development in Poland and Ukraine. Innovation potential and performance of Ukrainian regions assessment is grounded on the regional innovation systems ...
 • Strategic priorities of modernization of Ukrainian economy in after-crisis period 

  Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  The article is a continuation of the author’s research, “Compensation model of economic growth of Ukraine”, published in the monograph “Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine” (Krakow, 2009). The article ...
 • Економізація глобальної медіа парадигми 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Одеський національний економічний університет, 2012)
  У статті узагальнено особливості формування сучасної медіа парадигми та її зв’язок з домінуючими зараз «Homo oeconomicus», «Homo sociologicus», а також парадигмою постіндустріального розвитку. Спрогнозовано особливості ...
 • Економічна безпека медійних систем 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  впливу на формування інформаційної політики цілої низки країн. Особливу увагу приділено проблемі сучасного дуалізму медіа, коли, з одного боку, вони потребують економічного захисту, а з іншого – нерідко самі виступають із ...
 • Економічні передумови комерціалізації європейських телепродуктів в Україні 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Львівський торговельно-економічний університет, 2013)
  Проаналізовано характер адаптації та комерціалізації європейських телепродуктів в Україні, що дозволило виявити особливості конкурентної боротьби провідних медіахолдінгів за споживача. Проведено компаративний аналіз стану ...
 • Глобальний трансфер медійних продуктів 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Університет митної справи та фінансів, 2018)
  Прискорення глобальних технологічних процесів, у тому числі інформаційних, внесло суттєві зміни в медійну сферу, попит на продукцію якої зростав доволі швидкими темпами. Розвиткові підприємництва у цій сфері сприяло ...
 • Біхевіоризація глобального медійного бізнесу 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018-03)
 • Дуалістична природа сучасного медіаринку 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017-10)
 • Поліструктурна модель глобального медійного бізнесу 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Видавничий дім «Гельветика», 2018)
  У статті розглянуто особливості формування поліструктурної моделі медійного бізнесу в умовах посилення процесів глобалізації і інтернаціоналізації світового інформаційного простору. Виявлено корпоративний характер та ...

View More