Випуск № 2 (7)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  International Economic Policy
  (State Higher Educational Institution "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", 2007-07) Lukyanenko, Dmytro
 • Item
  Ринкова вартість компанії: методологія оцінки та шляхи максимізації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-03-20) Кравченко, Олександр; Kravchenko, Oleksandr
  Стаття присвячена дослідженню формування та контролю за внутрішньою вартістю компанії, методами її оцінки, реакцією ринку капіталу на її зміни. В основі праці — базова теорія дисконтованих грошових потоків. Вона передбачає, що вартість інвестиції дорівнює чистій приведеній вартості майбутніх грошових потоків, які виникають у результаті даної інвестиції. Інші використані в статті теорії є похідними від вищезгаданої. У статті є емпіричний аналіз кореляційної залежності внутрішньої вартості компанії та її ринкової капіталізації. Як вихідні використовувалися дані міжнародних компаній, які протягом п’яти років демонстрували найвищі показники зростання внутрішньої вартості у їхніх галузях. Доводиться, що методика загального доходу бізнесу має найбільший показник кореляції з ринковою вартістю компанії. Аналізуються причини, які впливають на результати емпіричного дослідження. Надаються рекомендації підвищення ринкової вартості компанії.
 • Item
  Українсько-російські торговельно-економічні відносини в умовах глобальної інтеграції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-07) Пилипенко, Сергій
  У статті висвітлюються питання торговельно-економічного співробітництва України з Російською Федерацією (далі РФ) на шляху інтеграції їх економік до світового господарства, а саме інтеграційні пріоритети України і РФ: співробітництво в рамках СНД, ЧЕС, ЄЕП, ЄС, СОТ та ін. Крім того, розглянуто питання можливості узгодження дій України та Росії в контексті набуття членства у СОТ або координації з РФ вступу України до СОТ. Також наведені сценарії розвитку українсько-російських відносин виходячи з аналізу інтеграційних пріоритетів України й РФ.
 • Item
  Пріоритети інноваційного розвитку України в домінантах євроінтеграційних процесів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-08) Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesia; Лыськова, Леся Николаевна
  Обґрунтовано необхідність поглиблення міжнародної інноваційної діяльності як засобу підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Здійснено оцінку сучасного стану інноваційного потенціалу України в контексті його порівняльного аналізу з країнами ЄС. Визначено стратегічні пріоритети, інституційні та фінансові механізми розбудови національної інноваційної системи. Аргументовано необхідність розробки і реалізації заходів, що сприяють взаємодії національних інноваційних систем України та країн — членів ЄС. Сформульовано пропозиції щодо концентрації міжнародної промислової і науково-технологічної кооперації в обмеженій кількості галузей інноваційного співробітництва у сфері високих технологій.
 • Item
  Оцінка результатів угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС для галузей обробної промисловості (машинобудування, хімічної, легкої промисловості)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-07) Усенко, Ольга Олександрівна
  У статті дано визначення поняття «поглиблена інтеграція», яке взято українським урядом як базова концепція створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. У праці використовується термін «поглиблена вільна торгівля» чи «зона вільної торгівлі +». Проведено аналіз стану економіки України та готовності відкриття таких галузей, як машинобудування, хімічна та легка промисловості для вільної торгівлі з ЄС. Розроблено можливі заходи співпраці в досліджуваних галузях у рамках зони вільної торгівлі на основі визначення секторальних особливостей України та ЄС із застосуванням SWOT-аналізу та дослідження окремих положень деяких угод ЄС з іншими країнами. Запропоновано прогнозування можливого впливу зони вільної торгівлі на позиції зацікавлених сторін щодо угоди з використанням «стейкхолдерського підходу» (ідентифікація та класифікація груп інтересів) та методу Європейської Комісії «оцінка впливу» (impact assessment). На основі результатів роботи зроблено висновок щодо опорних засад переговорних позицій української сторони під час переговорів з ЄС щодо економікоторговельної частини нової «посиленої угоди».
 • Item
  Мале та середнє підприємництво в експортноорієнтованій стратегії розвитку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-07) Євдокимова, Юлія
  Стаття висвітлює суттєву роль малого та середнього підприємництва в економічному розвитку України в її виході на світову арену за допомогою експортного потенціалу. Наголос робиться на різноманітних методах, шляхах і напрямах економічної політики щодо вдосконалення експортної діяльності дрібних підприємств. Зокрема звертається увага на підтримку з боку держави, міжнародних організацій, а також об’єднань підприємців-експортерів. Обов’язковим, на думку автора, є аналіз світового досвіду заходів поліпшення та стимулювання малого й середнього експортного бізнесу. Автор звертається не лише до досвіду економічно розвинутих країн, а й до таких, що перебувають або колись перебували на такому політико-економіко-соціальному етапі, на якому тепер перебуває Україна. Наводиться перелік елементів політики вдосконалення експортного підприємництва та їхня сутність, а також перспектива подальшого розвитку.
 • Item
  Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-07) Мунько, Мирослава Михайлівна
  В контексті стратегії економічного зростання країни розглянуто проблему розширення внутрішнього ринку. За допомогою фільтра Кальмана проаналізовано вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на сальдо рахунків платіжного балансу — поточного та фінансових операцій. Встановлено асиметричний вплив внутрішнього попиту на рахунки платіжного балансу (це також стосується низки екзогенних факторів). Обґрунтовано недоцільність стимулювання споживчого попиту за рахунок зовнішніх позик. Подано рекоменда-ції щодо самодостатнього — без порушення рівноваги платіжного балансу — пожвавлення економічного зростання.
 • Item
  Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних реґіонів у глобальному економічному просторі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-07) Брикова, Ірина Володимирівна
  У статті автором досліджено теоретичні засади міжнародної конкурентоспроможності реґіонів (країв), проаналізовано основні сучасні методики ідентифікації чинників крайової конкурентоспроможності, виокремлено детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних реґіонів в умовах глобальної конкуренції, запропоновано модель визначення факторів міжнародної конкурентоспроможності країв.