Випуск № 34–35 (частина 1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Инновационные ресурсосберегающие технологии как инструмент маркетинговой стратегии управления угольным предприятием
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Белявцев, Ю. М.
  Анализируются энергосберегающие технологии по дегазации метана на угольных предприятиях Донбасса. В результате дана оценка производства собственной электроэнергии и тепла на установке когенерации и отказа от закупки электричества из единой энергетической системы.
 • Item
  Розвиток підприємств в контексті соціально-орієнтованого маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Белявцев, М. І.; Зайцева, А. М.
  У статті досліджено один із напрямів розвитку підприємства в соціальному аспекті маркетингу — соціальна відповідальність бізнесу, що є складовою іміджу. Охарактеризовано концепцію соціально-орієнтованого маркетингу, причини її розповсюдження, напрями та технології бізнесу в межах цієї концепції. Визначено поняття іміджу підприємства, його внутрішні та зовнішні складові. Доведено, що одним з основних чинників, що впливає на імідж підприємства, є соціальна відповідальність бізнесу.
 • Item
  Особливості розвитку маркетингових систем взаємодії при ринкових відносинах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Аксьонов, І. М.; Фертюк, Світлана Володимирівна
  У роботі досліджено особливості розвитку маркетингових систем взаємодії при ринкових відносинах, визначено методичні схеми, які продуктивні при переході від домінанти лояльності до емоційності і ентузіазму у взаємодії бренду зі споживачами у сучасному брендингу.
 • Item
  Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі компанії «Таврія В»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Тюлькіна, К. О.; Смірнова, К. В.; Докус, О. М.
  У статті дано характеристику підприємства «Таврія В», проведено оцінку його конкурентоспроможності за допомогою SWOT- аналізу та запропоновано подальшу стратегію його розвитку.
 • Item
  Социально ответственный маркетинг: проблемы теории, практики в свете глобального экономического кризиса
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Орлов, П. А.
  Обґрунтовано концепцію соціальної відповідальності суб’єктів господарювання з виділенням відповідальності перед своїм персоналом, клієнтами та суспільством у цілому, а також необхідності використання соціально відповідального маркетингу (СОМ). Виявлена тенденція істотного зростання у 2014 р. числа співробітників-мільйонерів у банках країн ЄС, на думку автора, свідчить про ослаблення і зниженні якості державного регулювання у сфері, соціальна безвідповідальність якої стала головною причиною двох Великих депресій. Це викликає велику тривогу. У період, коли з другої Великої депресії вийшли тільки США і кілька інших країн, з’явилися симптоми, що в країнах ЄС відносно банків знову починають практикувати нововведення «Нової економіки», включаючи дерегулювання. З 2010 р. автор повторює висновок, що в країнах, економічні системи яких не в змозі забезпечувати належний рівень державного регулювання економіки та її соціальної спрямованості, населення приречене на експлуатацію соціально безвідповідальними суб’єктами бізнесу, моральну і фізичну деградацію і навіть вимирання.
 • Item
  Процесний підхід до формування маркетингової моделі товару
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Зозульов, Олександр Вікторович; Царьова, Т. О.
  Стаття присвячена дослідженню питань конкурентоспроможності товару, пов’язаних із побудовою моделей товару згідно структурного, структурно-динамічного та процесного підходів. Визначено, що існуючі на сьогодні маркетингові моделі товару (трирівнена та п’ятирівнева) не враховують всієї складності поведінки споживача, оскільки не беруть до уваги процес задоволення потреби в межах певної технології споживання товару. Розроблена модель товару як технології задоволення потреб споживачів містить три концептуальні рівні (принцип задоволення потреби споживача, спосіб реалізації принципу та фізичну реалізацію способу), органічно доповнює існуючі моделі та створює передумови для комплексного оцінювання конкурентоспроможності товару із урахуванням технології задоволення потреби, що базується певній моделі поведінки споживача.
 • Item
  Формування продуктового сектору аграрного ринку України: пріоритети, інвестиційні джерела та маркетингова стратегія
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Замлинська, В. О.; Замлинський, В. А.
  Україна є провідною аграрною державою, яка повинна найближчим часом прискорити експортно-орієнтоване виробництво продовольчих ресурсів. У статті докладно розглянуто питання необхідності маркетингових досліджень на підприємствах харчової промисловості України з метою активізації залучення інвестиційних коштів венчурних фондів. Визначено концепціюсистеми маркетингової інформації продовольчих підприємств, проаналізовано сучасну тенденцію просування бізнесу за допомогою мережі Інтернет. Запропоновано варіанти формування та можливі ризики використання венчурного капіталу на сучасному етапі просування нових продуктів і технологій на глобальний продовольчий ринок.
 • Item
  Influence of CorporateSocial Responsibility on the Development of the Concept of Marketing
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Czubała, Anna
  The article discusses the influence of corporate social responsibility (CSR) on the development of the concept of marketing. It presents selected definitions of CSR and the features of enterprises that apply the principles of this concept. Based on the results of the research conducted by the Responsible Business Forum — Forum OdpowiedzialnegoBiznesu (in cooperation with other institutions) in 2003—2015, the article presents opinions expressed by the managers of large and medium-sized enterprises in Poland as regards the significance of CSR, benefits related to taking socially responsible actions, the implementation of CSR in business strategies and the prospects of its further development. The second part of the article, based on AMA’s definition of marketing of 2007: «[m]arketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large», lists the marketing concepts that take into consideration not only the expectations of clients, but also other groups of stakeholders. Particular emphasis has beenlaid on the relatively new concept of stakeholder marketing and its two forms: the soft form and the hard form of stakeholder marketing.
 • Item
  Маркетингова діяльність в умовах випуску науково-місткої продукції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шиманська, А. А.; Луценко, Т. А.
  У статті досліджено теоретичні основи науково-місткого продукту, а також визначено основні його особливості та складові. Наведено детальний аналіз промислових науково-містких підприємств України та світу за однорідними критеріями. Враховуючи зарубіжний досвід, авторами зроблено акцент на основні проблеми розвитку високотехнологічних галузей (зокрема, недооцінка керівництвом таких підприємств ролі маркетингу, неефективне управління маркетинговою діяльністю, перешкоди комерціалізації розроблених науково-містких продуктів) та запропоновано шляхи їх усунення. Адже саме новітні технології, інвестиції на їх розробку та впровадження, а також висока ефективність управління маркетинговою діяльністю підприємства — три ключові елементи успішного бізнесу на ринку науково-місткої продукції.
 • Item
  Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку соків
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шквиря, Н. О.; Сокіл, Я. С.
  Визначено особливості поведінки споживачів соків, враховуючи їх споживчі переваги, мотиви, структуру споживання та систему розподілу доходів. Виявлено основні детермінанти впливу на прийняття рішення про купівлю.
 • Item
  Маркетингове управління товарним асортиментом
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шарко, В. В.
  У роботі обгрунтовано теоретико-методичні положення щодо маркетингового управління товарним асортиментом підприємства. Розглянуто сутність управління товарним асортиментом Визначено основними напрямками в галузі формування товарного асортименту. Розглянуто етапи управління товарним асортиментом та його принципи формування.
 • Item
  Роль маркетингових інструментів у відновленні довіри споживачів до банківських установ
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шаповалова, Е. П.
  Аналізується ситуація, що склалася на ринку банківських послуг України в останні два роки через загострення економічної кризи. Досліджено споживчі настрої і виокремлюються чотири сегменти споживачів, залежно від доходів, стилю життя і готовності довірити свої заощадження банкам. Обґрунтовано провідну роль маркетингу у відновленні довіри населення до банків, на основі впровадження концепції партнерських відносин, інформаційної прозорості банків, зміни ролі контактного персоналу в системі в системі «банк — клієнт».
 • Item
  Вибір стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Чукурна, О. П.
  Стаття присвячена проблемі вибору стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії. Оцінка інвестиційної привабливості була проведена на прикладі підприємств українського вагонобудування за допомогою таких показників: коефіцієнт Р/Е-ratio; показник PEG; коефіцієнт PSR. Аналіз показників інвестиційної привабливості акцій дозволив виділити основні цілі інвестора, згідно з якими формується інвестиційна стратегія. У контексті інвестиційних стратегій було запропоновано використовувати стратегії певні ціноутворення, які корелюються з цілями ціноутворення. Результатом проведеного дослідження стала розробка матриці взаємозв’язку стратегій ціноутворення з інвестиційними цілями підприємства.
 • Item
  До проблеми формування маркетингу сільських територій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Романова, Л. В.
  У статті запропоновано методологічні підходи до визначення маркетингу сільських територій як складного утворення з урахуванням сутності і тенденцій розвитку традиційного маркетингу, територіального маркетингу, сільських територій і стратегій їх розвитку в системі територіального управління. Визначено маркетинг сільських територій як системне утворення в складі аграрного маркетингу, маркетингу з виробництва товарів і послуг на території та маркетингу сільської території як такої.
 • Item
  Екологічна маркетингова система підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Поліщук, В. М.
  Зроблено аналіз досліджень і публікацій провідних науковців з екомаркетингу, розглянуто основні фактори використання механізму екомаркетингу. Екомаркетинг є важливим інструментом коригування сучасної виробничої поведінки підприємства. Вічизняні підприємства повинні бути налаштовані на сучасні вимоги виробництва, підтримку екологічної безпеки та задіяні в реалізації екомаркетингу в Україні. За результатами аналізу систематизовано перелік екологічних послуг та алгоритм екологічного маркетингу на підприємстві.
 • Item
  Особливості перспективного планування маркетингової діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Мартиненко, Д. О.; MArtinenko, D. А.; Мартыненко, Д. А.
  Розглянуто сутність та особливості перспективного планування маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах. Проаналізовано основні методичні підходи до вирішення досліджуваної проблеми. Розроблено алгоритм перспективного планування маркетингу на підприємстві ВАТ «Мотор-Січ» і запропоновано створення у структурі відділу фінансово-економічного планування бюро перспективного планування і прогнозування, що забезпечить розвиток виробництва на основі розробки нових виробів.
 • Item
  Особливості розвитку вітчизняних стартапів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Мальчик, М. В.; Попко, Олена Володимирівна
  Ідентифіковано відмінні риси стартапів від класичного бізнесу. Проаналізовано проблеми створення потенційно успішних стартапів в Україні. Обґрунтовано вагомість сучасної діяльності у сфері інноваційних технологій для економічного розвитку вітчизняних підприємств. Визначено особливості інноваційного розвитку вітчизняних стартапів на сучасному етапі. Закцентовано увагу на необхідності інвестиційного забезпечення вітчизняних стартапів.
 • Item
  Необхідність маркентингового управління в аграрних підприємствах регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Мазур, Ю. П.; Макушок, О. В.
  Для успішного функціцонування аграрних підприємств в умовах зони вільної торгівлі головним завданням є підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції. Одним із важелів для цього є постійно діюча система освіти, яка включає в себе вивчення виробничих, маркетинових та інших технологій.
 • Item
  Формування маркетингової товарної стратегії підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кубишина, Надія Сергіївна; Гребньов, Г. М.
  Викладено аналіз маркетингової товарної стратегії підприємства та її стратегічні напрями. Запропоновано етапи реалізації стратегічних орієнтирів розвитку товарної політики на основі внутрішніх і зовнішніх факторів. Розроблено рекомендації щодо процесу формування стратегії диференціації на промисловому ринку.
 • Item
  Сфери застосування краудсорсингу в автомобілебудуванні: прогресивний досвід
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Колотова, Н. Б.
  У статті досліджено спектр управлінських задач промислового підприємства, що можна розв’язати за допомогою краудсорсингу. Наведено прогресивний досвід застосування краудсорсингу більшої частини спектру управлінських завдань підприємств автомобілебудування. Розглянуто український приклад «народного фінансування» Na — Starte — проект під назвою «Dream motors. Доступний український електромобіль», який підтверджує ефективність використання краудсорсингу як інструмента маркетингу відносин.