Collections in this community

Recent Submissions

 • Теоретичні основи та прикладний аспект інноваційної діяльності в Україні 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Диба, Александр Михайлович; Гернего, Юлія Олександрівна; Hernego, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-29)
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до розуміння сутності інноваційної діяльності, обґрунтовано точки зору класиків політичної економії, а також наших сучасників. Наведено підхід до розуміння співвідношення ...
 • Подвійний лістинг як новітній інструмент активізації українського ринку ІРО 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Hladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено питання ролі подвійного лістингу у розвитку вітчизняного ринку ІРО. Зокрема, розглянуто сутність, інструменти та механізм здійснення подвійного лістингу. Проведено аналіз вітчизняної нормативної бази ...
 • Обґрунтування ефективної цінової політики на освітні послуги 

  Ганнич, Марина Миколаївна; Hannych, M. M.; Ганныч, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Узагальнено основні підходи до формування цінової політики на освітні послуги, проаналізовано рівень цін на аналогічну освітню послугу в університетах-конкурентах. За допомогою регресійного аналізу визначено вплив ціни на ...
 • Результативність споживання товарів 

  Павленко, Анатолій Федорович; Pavlenko, A. F.; Павленко, Анатолий Фёдорович; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-15)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних аспектів оцінки результатів процесів споживання товарів. Дане дослідження побудовано на систематизації та переосмисленні методологічних позицій розробки чи удосконалення аналітичного ...
 • Фундаментально-вартісний аналіз як основа розвитку управлінської бізнес-аналітики 

  Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, S. M.; Клименко, Светлана Михайловна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-02)
  Досліджено проблематику фундаментального аналізу підприємства в контексті обґрунтування управлінських рішень на підприємстві. Сформовано та аргументовано авторську логіку здійснення фундаментально-вартісного аналізу на ...
 • Корпоративні відносини як складова системи управління корпоративною безпекою 

  Рудковський, Олександр Володимирович; Rudkovsky, O.V.; Рудковский, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-22)
  Розглянуто суть науки «корпоративне управління», предмет дослідження, проблематику корпоративного управління (корпоративний конфлікт. Розглянуто етапи формування теорії і практики корпоративного управління та принципи ...
 • Удосконалення управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницьких підприємств 

  Земляков, Ігор Семенович; Zemlyakov, I.; Земляков, Игорь Семёнович; Пилипчук, Володимир Петрович; Pilipchuk, V.; Пилипчук, Владимир Петрович; Штуль, Валентин Петрович; Shtul, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-01)
  У статті розглянуто проблеми управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницьких підприємств, впровадження інструментарію бенчмаркінгу в процесі визначення найкращих практик серед них за комплексом маркетингу. ...
 • Дослідження сучасних методологічних підходів до оцінювання капіталізації промислових підприємств 

  Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr; Буханец, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-09)
  На сьогодні розвиток національної економіки супроводжується ускладненням економічних явищ, тому автор пропонує вивчити питання практичного застосування методології оцінювання капіталізації підприємств. Змістовна багатогранність ...
 • Економічна сутність і форми капіталізації сучасного бізнесу 

  Ізотов, Кирил Олександрович; Izotov, K.; Изотов, Кирилл Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-09)
  Стаття звертає увагу на проблеми капіталізації на мікро- та макроекономічних рівнях. Представлено різні наукові підходи щодо сутності капіталізації підприємства. Результати дослідження розкривають економічну природу ...
 • Проблеми ідентифікації та оцінювання депресивних процесів у регіонах 

  Тищенко, Олександр Петрович; Tyschenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-21)
  У статті проаналізовано зміст чинних критеріїв і показників ідентифікації депресивних регіонів і виявлено їх недоліки. Здійснено порівняльну оцінку основних тенденцій розвитку українських регіонів у 2009–2013 рр. на предмет ...
 • Репутація і вартість брендів підприємств харчової промисловості України 

  Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-04)
  Автор аналізує тенденції формування вартості брендів і репутації підприємств українського харчопрому з позиції їх репутаційного менеджменту. Визнані бренди вітчизняного харчопрому спираються в першу чергу не на PR, а на ...
 • Податок на прибуток підприємств: реалії сьогодення 

  Ковтун, Анастасія Володимирівна; Чічкан, Микита Вадимович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-25)
  У статті розглянуто основні зміни оподаткування прибутку підприємств. Проаналізовано частку податку на прибуток підприємств у доходах бюджету. Виявлено основні причини зменшення частки надходжень податку на прибуток ...
 • Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві 

  Ткаченко, Алла Михайлівна; Ткаченко, Алла Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-23)
  У статті представлено результати дослідження капіталу підприємства з точку зору бухгалтерського та фінансового підходів, які на сучасному етапі розвитку економічної системи не здатні розкрити глибинний зміст процесів ...
 • Захист прав споживачів банківських послуг у Європейському Союзі та Україні 

  Приймак, Софія Андріївна; Pryimak, S.; Приймак, София Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-03)
  Проаналізовано європейське та українське законодавства у сфері захисту прав споживачів на ринку банківських послуг. Розглянуто найпоширеніші банківські послуги, такі як: кредитні, депозитні та розрахункові. Представлено ...
 • Обгрунтування процесів вертикальної інтеграції в контексті різних теорій фірми 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Серобян, Арпіне Мікаелівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-11)
  У статті розглянуто явище вертикальної інтеграції та передумови його виникнення в контексті методології неокласичного та інституціонального підходів. Проаналізовано стимули здійснення та основні фактори формування ...
 • Методичні основи ідентифікації динамічних здатностей підприємства 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, Olha; Малярчук, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-11)
 • Стратегія здійснення змін: теоретичні та методичні підходи щодо її визначення 

  Гарафонова, Ольга Іванівна; Harafonova, Olga; Гарафонова, Ольга Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-24)
  Нестабільність зовнішнього середовища, креативність і інваріативність внутрішього середовища підприємств, особливості стратегічного управління вимагають детального дослідження. Автор пропонує використовувати поняття ...
 • Бізнес-модель підприємства: генезис і сучасна ідентифікація поняття 

  Алакозова, Поліна Едуардівна; Alakozova, Polina; Алакозова, Полина Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-13)
  У статті систематизовано основні підходи до визначення поняття «бізнес-модель підприємства». Встановлено основні детермінанти розвитку підходів до визначення поняття «бізнес-модель підприємства». Запропоновано авторське ...
 • Основні напрями робіт із забезпечення трансферу енергоефективних технологій на підприємствах 

  Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, V.; Кукоба, Владимир Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-13)
  У статті наведено авторське розуміння економічної сутності «енергоощадження», «енергозбереження», «енергоефективності» і «трансферу технологій», а також запропоновано визначення «трансферу енергоефективних технологій». ...
 • Теоретичні і прикладні аспекти розгортання проактивної поведінки підприємства 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, V.; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-28)
  У статті представлено необхідні передумови й основні кроки розгортання проактивної поведінки підприємства на основі концепції життєвого циклу І. Адізеса. Зокрема, сформульовано основні постулати формування проактивності ...

View More