Recent Submissions

 • Організаційно-економічний механізм регіонального публічного управління житлово-комунальним господарством 

  Оболенський, Олексій Юрійович; Obolenskyi, Oleksii; Оболенский, Алексей Юрьевич; Базарна, Ольга Вікторівна; Bazarna, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність статті полягає у досліджені сутнісних засад організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління галуззю, що є основою для формування відповідного механізму управління житлово-комунальним ...
 • Ринок сільськогосподарської техніки як об’єкт публічного управління 

  Оболенський, Олексій Юрійович; Obolenskyi, O.; Оболенский, Алексей Юрьевич; Громоздова, Лариса Василівна; Hromozdova, Larуsa; Громоздова, Лариса Васильевна; Маляревський, В. М.; Malyarevskyi, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена аграрному потенціалу України та дослідженню ринку сільськогосподарської техніки, як об’єкта публічного управління. Використовуючи системний підхід у дослідженні ринку сільськогосподарської техніки, ...
 • Інновації в туристичній інфраструктурі міста: європейській досвід та українські реалії 

  Богославець, Оксана Григорівна; Bogoslavets, Oksana; Богославец, Оксана Григорьевна; Бойко, Наталія Олександрівна; Boiko, Natalia; Бойко, Наталия Александровна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018)
  У статті досліджено європейський досвід організації туристичної інфраструктури провідних європейських міст та визначено низку заходів, які могли б стати корисними для впровадження їх в організацію туристичної інфраструктури ...
 • Круїзний туризм в умовах сучасних світових викликів 

  Бойко, Наталія Олександрівна; Boiko, N.; Бойко, Наталия Александровна; Богославець, Оксана Григорівна; Bogoslavets, Oksana; Богославец, Оксана Григорьевна (Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління». Громадська організація «Асоціація науковців України», 2020)
  Метою дослідження є виявлення особливостей організації круїзних подорожей та значення круїзної індустрії для світової економіки. За результатами аналізу діяльності провідних круїзних холдингів відтворено їх рейтинг за ...
 • Спільність соціально-економічних інтересів і проблеми консолідації українського суспільства 

  Краєвий, Олександр Дмитрович; Kraevyi, O.; Краевий, Александр Дмитриевич; Краєвий, Р. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
 • Кадрова безпека підприємства: особливості організації і управління 

  Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan; Белоконь, Иван Васильевич; Медвідь, Г. С. (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019-01-26)
 • Економіка підприємств житлово-комунальної галузі 

  Базарна, Ольга Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Житлово-комунальне господарство — це галузь, від рівня розвитку якої залежить становлення со-ціально орієнтованої економіки, тому що через неї реалізуються інтереси кожної людини. Стан підприємств житлово-комунальної галузі ...
 • Забезпечення сталого регіонального розвитку на основі соціалізації закладів вищої освіти 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Оleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Заклади вищої освіти все більше перетворюються з установ з традиційними функціями викладання та здійснення наукових досліджень на установи, що мають соціальну роль у сталому регіональному розвитку. Тому метою статті є ...
 • Туристичний бізнес в Україні: стан та перспективи розвитку 

  Опанащук, Юрій Якович; Opanashchuk, Yurii; Опанащук, Юрий Яковлевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено аналіз поточного стану та визначено тенденції розвитку української туристичної галузі. Розглянуто роль та значення туристичного бізнесу в економіці, проведено аналіз чинників впливу на розвиток туристичної ...
 • Методика оцінки потенціалу сталого розвитку регіону в контексті SMART-спеціалізації 

  Романченко, Т. Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено внутрішні регіональні проблеми обласного регіону та інтерпретовано показники екологічного, економічного, соціального та соціокультурного розвитку регіону.
 • Страховий ринок в аграрній сфері регіонів України 

  Громоздова, Лариса Василівна; Hromozdova, Larуsa; Громоздова, Лариса Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Страховий ринок в аграрній сфері регіонів України є нерозвинутим. Потрібна низка конструктивних дій з боку регіонального керівництва, щоб ситуація була покращена, серед них: забезпечення достовірної інформації для всіх ...
 • Кадастрові системи як ефективний механізм управління місцевими природними ресурсами 

  Косяк, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Проаналізовано систему кадастрів України. Виділено методологічні підходи та аспекти застосування існуючих кадастрів. Розглянуто майбутні сфери застосування та удосконалення кадастрів для кращого забезпечення інформації у ...
 • Модернізація публічного управління секторальним розвитком економіки 

  Базарна, О. В.; Оболенський, Олексій Юрійович; Оболенский, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розвиток України, орієнтований на європейську інтеграцію, ставить перед державою низку актуальних завдань. Пріоритетного значення серед них набувають: реформування владних відносин та основних секторів економіки, визначення ...
 • Визначення пріоритетів сталого розвитку на регіональному та місцевому рівнях: адаптація цілей сталого розвитку ООН в Україні 

  Громоздов, Володимир Володимирович; Hromozdov, Volodymyr; Громоздов, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розглянуто поняття збалансованого розвитку регіону та окреслено методологічні передумови й принципи експертного визначення системи пріоритетів збалансованого розвитку регіону, категорій політики та індикаторів оцінювання ...
 • Деякі підходи до оцінки сформованості інноваційного простору регіонів України 

  Стенічева, І. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Дані тези висвітлюють сутність та деякі підходи до визначення оцінки сформованості інноваційного простору регіонів України. Пропонується розрахунок і дослідження рейтингу регіонів України за кількістю підприємств, ...
 • Нові виклики для системи адміністративно-територіального управління України в умовах посилення міжнародної регіональної економічної інтеграції 

  Кончин, Вадим Ігорович; Konchyn, Vadym; Кончин, Вадим Игоревич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
 • Суспільно-географічна методологія у вивченні регіональних туристичних ринків 

  Мельник, А. О.; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Олексієнко, О. О. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019-04-11)
 • Розвиток міжнародного туризму в умовах українських реалій 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Григорчук, Дарина В.; Hryhorchuk, Darina V. (Київський національний університет технологій та дизайну, 2018-10-05)
  У статті розглянуто сучасний стан світового ринку туристичних послуг та його місце у формуванні світового валового продукту. Проаналізовано основні міжнародні тенденції розвитку туризму та визначено його ключові аспекти. ...
 • Формування освітніх програм нового покоління в контексті підвищення автономії університетів 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2016)
  У статті проаналізовано основні засади формування бакалаврських та магістерських освітніх програм. Обґрунтовано необхідність підвищення їх якості з метою підготовки конкурентоздатних, висококваліфікованих фахівців. Зроблено ...
 • Сучасні аспекти когнітивістики в економічному розвитку 

  Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2014)
  Визначити головні аспекти впливу категорії знання на сучасний економічний розвиток. Обґрунтувати теоретичні та методологічні підходи до управління фактором знань в розрізі формування когнітивної економіки. To determine ...

View More