Collections in this community

Recent Submissions

 • Управління чи менеджмент: теорія і практика в діяльності підприємства 

  Сас, Олександр Олександрович; Sas, O. O.; Сас, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті досліджено поняття «управління» та «менеджмент». Окреслено різницю та спектр застосування даних термінів. Виявлено, що поняття «менеджмент», відноситься до процесу управління та організації діяльності в організаціях. ...
 • Актуальні питання аграрної політики в контексті соціально-трудових відносин регіону 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira H.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проаналізовано проблеми розвитку аграрної політики, узагальнено тенденції соціально-трудових відносин в аграрній сфері регіону. Обґрунтовано рекомендації щодо шляхів підвищення зайнятості сільського населення в ...
 • Застосування інформації про витрати при прийняті управлінських рішень 

  Потопальська, Г. Г.; Potopalska, G. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  В статті розглянуті вимоги до проекту рішення, яке представляється управлінському персоналу, із класифікацією облікової інформації, яка є релевантною при прийнятті управлінського рішення. Запропоновано варіанти представлення ...
 • Особливості здійснення оцінки кредитних ризиків корпоративного бізнес-напряму банку 

  Свириденко, Анна Юріївна; Svyrydenko, Anna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розкрито суть та особливості кредитування корпоративних клієнтів банку, а також висвітлено основні аспекти здійснення оцінки кредитних ризиків, що виникають при кредитуванні корпоративних клієнтів.
 • Сутність та особливості банківської конкуренції в сучасних умовах 

  Приходько, Є. А.; Prykhodko, Y. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті дано визначення поняття «банківська конкуренція» на основі аналізу поглядів в науковій літературі. Визначено основні характеристики банківської конкуренції та її специфіка. Автором з’ясовано особливості розвитку ...
 • Сучасний стан і структура видатків місцевих бюджетів України 

  Ламський, Максим Дмитрович; Lamskiy, Maxim Dmitrovich; Ламский, Максим Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Мета статті полягає у вивченні, аналізі та оцінці стану видатків місцевих бюджетів. Визначено основні напрями фінансування видатків місцевих бюджетів України. Досліджено проблеми функціонування та використання коштів ...
 • Сутність і роль внутрішньої довіри у банківському секторі в кризових умовах 

  Куць, Наталія Вікторівна; Kuts, Nataliіa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проаналізовано поточний стан та основні тенденції у банківській системі України протягом 2014 р., зокрема зміни споживчої поведінки та зниження ресурсів населення на банківських рахунках під впливом кризових явищ ...
 • Податкове планування фіскального тягаря 

  Коломієць, Ганна Богданівна; Kolomiiets, G. B.; Коломиец, Анна Богдановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проведено дослідження залежності фіскального тягаря від типу виробництва та можливість його зменшення в процесі корпоративного податкового планування. Мета даного дослідження полягає у визначенні меж структурних ...
 • Механізми фінансового забезпечення інфраструктурних проектів 

  Гераймович, Людмила Василівна; Geraimovych, L. V.; Гераймович, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті обґрунтовано необхідність дослідження взаємозв’язку між рівнем і темпами урбанізації і фінансовим забезпеченням розвитку інфраструктурних проектів на місцевому рівні. Проведено ретроспективний аналіз розвитку ...
 • Роль залучених коштів у формуванні ресурсної бази банків 

  Бернацька, Ольга Олександрівна; Bernatska, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розглянуто фактори та проблеми формування ресурсної бази банків за рахунок залучених коштів, висвітлено основні напрямки роботи банків щодо вдосконалення процесу залучення коштів.
 • Українську економіку врятує банк розвитку 

  Фурман, Василь Миколайович; Furman, V. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Обґрунтовано доцільність створення в Україні державного банку розвитку, досліджено сучасний стан роботи таких банків в інших країнах. Запропоновано шляхи формування капіталу банку.
 • Адаптація аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи до вимог ЄС: уроки для України 

  Кулішова, В. І.; Kulishova, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті досліджено економічні перетворення в аграрному секторі країн ЦСЄ в процесі їх адаптації до функціонування в євроінтеграційному середовищі. Обгрунтовано рекомендації, спрямовані на покращення конкурентоспроможності ...
 • Сучасна концепція глобального маркетингу 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Стаття присвячена актуальним питанням формування та розвитку концепції глобального маркетингу. На основі узагальнення теоретичних підходів визначено поняття глобального маркетингу та глобальної маркетингової стратегії, ...
 • Інформаційна економіка в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи подальшого розвитку 

  Титенко, Олесь Андрійович; Tytenko, O. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проведено аналіз сучасного стану інформаційної економіки в Україні, визначено її проблеми та можливості подальшого розвитку. Зроблено висновок, що подолання зазначених у цій статті проблем, разом з підвищенням ...
 • Макроекономічна сутність інвестиційної діяльності 

  Артеменко, Інна Леонідівна; Artemenko, Inna; Артеменко, Инна Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Розглянуто сутність інвестиційної діяльності з точок зору теорій макроекономіки та мікроекономіки, що дозволяє трактувати її як органічну взаємодію фірм і держави щодо збільшення реального основного капітал.
 • Пріоритетні напрями управління персоналом на інноваційно-орієнтованому підприємстві 

  Герасименко, Г. В.; Gerasimenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Узагальнено завдання управління персоналом промислового підприємства. Виокремлено пріоритетні напрями управління персоналом інноваційно-орієнтованого підприємства. Розкрито сутність системи управління талантами, сертифікації ...
 • Напрям підвищення ефективності діяльності забезпечення ресурсами підприємства за рахунок ресурсозбереження 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, H. О.; Швиданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Економічні ресурси є основою виробництва споживчих благ, що задовольняє все зростаючі потреби людей. В силу природних, виробничих і людських факторів, виробничі ресурси є обмеженими. У свою чергу кожна стадія життєвого ...
 • Молодь як суб’єкт економічної активності на ринку праці 

  Чуб, Оксана Володимирівна; Chub, Oksana; Чуб, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Уточнено соціально-економічну сутність поняття «молодь» у контексті проблематики сегментування ринку праці. Систематизовано та доповнено класифікаційні ознаки молоді як суб’єкта ринку праці з урахуванням вітчизняного та ...
 • Сучасні підходи в формуванні антикризової політики підприємства 

  Хуссейн, Хазар Хамад; Hussain, Khazar Hamad (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розкрито основні підходи в формуванні антикризової політики підприємства в Іракському Курдистані за умов ринку. Поставлено і вирішено завдання обґрунтування нових підходів у формуванні антикризової політики ...
 • Ціноутворення виробників легкових автомобілів 

  Савич, Олександр Петрович; Savych, Oleksandr; Савич, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Автомобільний ринок є значною частиною як глобального товарного ринку, так і ринку України. Ринок автомобілів є одним із найконкурентніших ринків, і саме тут впроваджуються всі інновації та технології, як у менеджменті, в ...

View More