Collections in this community

Recent Submissions

 • Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України 

  Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga Olegivna; Смирнова, Ольга Олеговна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін ...
 • Особливості аналізу маркетингового середовища агробізнесу України в умовах глобалізації 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Yerankin, Oleksandr Oleksandrovych; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена методичним проблемам аналізу маркетингового середовища агробізнесу в нових геополітичних умовах. Пропонується уточнити категорійний апарат, який допомагає вимірювати і визначати межі маркетингового ...
 • Модернізація міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо класифікації та оцінки фінансових інструментів 

  Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana Volodymyivna; Небыльцова, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено дослідженню підходів щодо зміни параметрів класифікації фінансових інструментів, їх оцінки, а також причин і короткострокових і довгострокових наслідків для суб’єктів господарювання. Предмет статті обумовив ...
 • Організація внутрішнього аудиту операцій з використання й утримання основних засобів на машинобудівних підприємствах 

  Лесняк, Володимир Олександрович; Lesniak, Volodymyr Oleksandrovych; Лесняк, Владимир Александрович; Поплюйко, Андрій Миколайович; Poplyuiko, Andrii Mikolayovich; Поплюйко, Андрей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті визначено сутність внутрішнього аудиту операцій з використання й утримання основних засобів на машинобудівних підприємствах, його мету, напрями і завдання з постійною актуалізацією та спрямованістю на ризики. ...
 • Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: відправні положення та вектори 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana Vitaliyiivna; Ларикова, Татьяна Витальевна; Шилко, Ірина Сергіївна; Shilko, Irina Sergeevna; Шилко, Ирина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено основні положення формування первинної організації бухгалтерського обліку, обґрунтовано необхідність у формуванні окремого Положення про організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, зміст ...
 • Оперативний облік в підсистемі управлінського обліку: роль, місце, завдання та функції 

  Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratiuk, Iryna Oleksandrivna; Кондратюк, Ирина Александровна; Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Дане дослідження має на меті встановити місце, роль, визначити завдання та функції оперативного обліку як складової управлінського обліку бюджетних установ, та спрямоване на вирішення завдань із розкриття сутності, ролі ...
 • Оновлені позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України 

  Грицак, Неля Юріївна; Hrytsak, Nelia; Грицак, Неля Юриевна; Мельничук, Світлана Георгіївна; Melnychuk, Svitlana; Мельничук, СветланаГеоргиевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто оновлені позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України, визначено ступінь виконання запланових заходів та проведено оцінку відхилень від плану. Розглянуто базові вихідні позиції, що ...
 • Парадигмальний розвиток звітності в Україні 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто питання парадигмального розвитку звітності в Україні. Метою дослідження є розкриття парадигмального розвитку звітності в Україні. Для досягнення поставленої мети в дослідженні запропоновано вирішити такі завдання: ...
 • Розрахунки з працівниками банків як об’єкт бухгалтерського обліку та аналізу 

  Цятковська, Олена Віталіївна; Tsyatkovska, Olena Vitaliivna; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Ефективність здійснення розрахунків з працівниками банків та їх достовірне відображення у бухгалтерському обліку вимагає дослідження питання економічної сутності даних операцій. Вирішення даного завдання неможливе без ...
 • Перспективи підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та контролю в секторі загального державного управління в контексті оновленого законодавства про вищу освіту 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Vоlоdymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання підготовки та перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального державного управління та сформовано підходи до її удосконалення. У контексті нововведень ...
 • Взаємодія фіскальних органів з великими платниками податків: досвід Австралії 

  Сущенко, Олександр Миколайович; Sushchenko, Oleksandr Mykolayovich; Сущенко, Александр Николаевич; Пислиця, Анна Віталіївна; Pyslytsya, Anna Vitaliivna; Пислица, Анна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Метою даної статті є дослідження австралійського досвіду взаємодії фіскальних органів з великими платниками податків і визначення можливості його імплементації в Україні. Було використано емпіричний, аналітичний і графічний ...
 • Фінансове вирівнювання територій в умовах децентралізації публічних фінансів 

  Логвінов, Павло Вадимович; Logvinov, Pavlo Vadymovych; Логвинов, Павел Вадимович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито практичні аспекти механізмів збалансування місцевих бюджетів, що виникають у вигляді бюджетних розривів вертикального та горизонтального рівня, шляхом використання трансфертної політики та інших інструментів, ...
 • Аукціони на ринку цінних паперів 

  Кікоть, Олександр Юрійович; Kikot, Oleksandr Yuriyovych; Кикоть, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті детально розглянуто особливості використання аукціонів в якості механізму реалізації та ціноутворення на ринку цінних паперів. Особлива увага приділена визначенню таких понять як механізм ціноутворення та механізм ...
 • Державний борг в контексті монетарної складової макрофінансової стабілізації: концептуальні засади та прагматичні аспекти 

  Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya Yaroslavivna; Бенч, Лилия Ярославовна; Бец, Олександр Ілліч; Bets, Oleksandr Illich; Бец, Александр Ильич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню державного боргу в контексті монетарної складової макрофінансової стабілізації. Розглянуто погляди вчених щодо взаємозв’язку монетарної, фіскальної та боргової політики в контексті проблем ...
 • Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Vоlоdymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Метою даної статті є розкриття положень облікової політики в контексті НП(С)БОДС; завданням — визначити методичні елементи облікової політики в контексті їх змістовних складових і провести ідентифікацію кожного за наявності ...
 • Стратегічні підходи до підготовки фінансової та нефінансової звітності в Європейському Союзі 

  Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana Volodymyivna; Небыльцова, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено концептуальним підходам щодо підготовки як річної фінансової звітності, так і розкриття нефінансової інформації відповідно до вимог спеціальних Директив у Європейському Союзі. Визначено, що здійснюючи ...
 • Організація обліку в бюджетних установах 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana Vitaliyiivna; Ларикова, Татьяна Витальевна; Шилко, Ірина Сергіївна; Shilko, Irina Sergeevna; Шилко, Ирина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено сутність і значення організації бухгалтерського обліку, узагальнено її сутність як сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, яка впливає на ...
 • Загальний аналіз звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) підприємств 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Мета статті полягає у виробленні рекомендацій стосовно подальшого розвитку загального аналізу Звіту про фінансові результати. Для досягнення мети дослідження застосовуно методи системного і логічного підходу, порівняння, ...
 • Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект 

  Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratiuk, Iryna Oleksandrivna; Кондратюк, Ирина Александровна; Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Дане дослідження присвячене розвитку управлінського обліку у бюджетних установах і пошуку шляхів удосконалення обліку витрат в умовах модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Значну увагу у статті приділено ...
 • Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення 

  Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larisa Victorivna; Ивченко, Лариса Викторовна; Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Метою статті є формування науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємств. На підставі дослідження сутності аналізу фінансового стану ...

View More