Collections in this community

Recent Submissions

 • Становлення України як постіндустріального суспільства 

  Чук, Олена Вікторівна; Chuk, O. V.; Чук, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний ...
 • Становлення ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір» 

  Пугачова, Д. В.; Pugachova, D. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними ...
 • Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів 

  Корольова, А. С.; Koroliova, A. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Подано аналіз доктринального забезпечення зовнішньої політики США в контексті енергетичних інтересів країни. Серед офіційних документів, що визначають мету та напрямки зовнішньої політики Сполучених Штатів у цілому та ...
 • Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність 

  Валюшко, І. О.; Valiushko, I. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Висвітлено роль інформації у веденні війн як явища, що набуває на сьогодні матеріального і стратегічного значення. Відзначається, що сучасні інформаційні технології та інформаційні війни мають тисячолітню історію. Проведено ...
 • Витоки на наслідки глобальної системної кризи 

  Фесенко, М. В.; Fesenko, M. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Доведено необхідність комплексного дослідження складових глобальної кризи світоуправління і пошуку механізмів її подолання шляхом консолідації учасників міжнародної системи. Показано, що глобальна економічна криза є частиною ...
 • Політика ЄС щодо Росії: загальні проблеми та тенденції 

  Толстов, С. В.; Tolstov, S. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Подано огляд політики ЄС щодо Росії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Розглянуто основні проблеми і протиріччя в відносинах між Європейським союзом і Російською Федерацією протягом зазначеного періоду. Відзначено, що ...
 • Мілітарна культура українського суспільства: історія і сучасність 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, V. F.; Смолянюк, Владимир Фёдорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розкрито сутність мілітарної (воєнної) культури українського суспільства. Показано зв’язок мілітарної культури з політичними процесами. Деталізовано еволюцію воєнно-культурних процесів упродовж періоду незалежності України. ...
 • Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС 

  Перга, Т. Ю.; Perga, T. Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  З’ясовано сутність екологічного лобізму як напряму політичної діяльності; доведено необхідність збалансування різноспрямованих інтересів, коротко- і середньострокових соціальних та економічних вигод різних груп представників ...
 • Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку 

  Лакішик, Д. М.; Lakishyk, D. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізується концепт світового лідерства США у контексті глобальних тенденцій розвитку людства. Доведено, що прагматика зміцнення світового лідерства США передусім залежить від протиборства за вплив на сучасні політичні ...
 • Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності 

  Клименко, О. А.; Klymenko, O. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізуються чинники військово-політичного характеру, що мають вплив на формування політичних, економічних відносин між Китаєм та Індією. Показано співвідношення та залежність економічних, політичних, безпекових чинників ...
 • Імперативи формування глобальної політики США 

  Годлюк, А. М.; Godluk, A. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Здійснено спробу в оригінальний спосіб розглянути сучасні імперативи феномену глобалізації, становлення світового лідерства, а також роль США у системі міжнародних відносин. Аналізується основний тренд у світових політичних ...
 • Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн 

  Бессонова, М. М.; Bessonova, M. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Здійснено спробу охарактеризувати спільні риси та особливості меморіальних он-лайн проектів, присвячених подіям Другої світової війни. Цей вид джерел колективної пам’яті є відносно новим явищем, який не знайшов достатнього ...
 • Держава — основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) 

  Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Пропонується соціально-системне бачення управлінської ролі держави в Україні, що повинна виявляти себе не у посиленні суто владних функцій, не у збільшенні поля панування, а у все більшому переході державних структур на ...
 • Військове найманство Візантійської імперії: традиції і специфічна роль Київської Русі 

  Кабанець, Р. Ю.; Kabanets, R. Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглядаються проблеми військового найманства Візантійської імперії як суттєве явище історії Середньовіччя. Стаття орієнтована на висвітлення особливостей формування візантійської армії Х—ХІ століть за допомогою організації ...
 • Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки 

  Глазов, Д. В.; Glazov, D. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно ...
 • Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні: історія і сучасність 

  Шульженко, Федір Пилипович; Shulzhenko, F. P.; Шульженко, Фёдор Филиппович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізуються особливості становлення громадянського суспільства в Україні на етапі незалежності. В полі зору – історичні аспекти становлення громадянського суспільства відповідно до конституційних та адміністративно-правових ...
 • Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) 

  Фігурний, Ю. С.; Fihurnyi, Y. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто історію козачих військових формувань на українських землях після ліквідації Гетьманщини та активного наступу російського царизму на права і вольності українського народу. В колі уваги — передумови утворення та ...
 • Особливості трудового менталітету української нації 

  Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  З урахуванням історико-політичних, географічних, соціально-економічних факторів розглянуто формування трудового менталітету української нації. Виокремлено чинники впливу на трудовий менталітет, конкурентоспроможність робочої ...
 • Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. 

  Сухобокова, О. О.; Sukhobokova, O. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізується діяльність української діаспори США та Канади на підтримку України як історичної батьківщини в контексті російської агресії 2014 р. Основну увагу приділено розгляду форм та методів політичного тиску провідних ...
 • Українське питання: еволюція поглядів С. Єфремова 

  Могильний, Л. П.; Mogylnyi, L. P. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Проаналізовано еволюцію поглядів на українське питання відомого українського суспільно-політичного діяча ліберального спрямування С. Єфремова (1876—1939). Серед проблем дослідження — організаційна діяльність, а також ...

View More