Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Податкове стимулювання інвестицій у туристичний комплекс України 

  Довбенко (Шуплат), Олена Михайлівна; Шуплат, Олена Михайлівна; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Проаналізовано позитивні та негативні чинники, притаманні вітчизняній системі оподаткування та запропоновано заходи, щодо удосконалення податкового стимулювання в туристичній сфері України на основі світового досвіду з ...
 • Глобалізація як етап еволюції маркетингу на підприємствах АПК України 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В науковій статті проаналізовано закономірності і взаємозв’язок між процесами еволюції людства та маркетингу у світі. Зроблено періодизацію етапів розвитку маркетингу з врахуванням останніх наукових публікацій на цю тему ...
 • Методичні підходи вимірювання кількісного та якісного стану дисципліни праці 

  Лутай, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Розроблено «дерево показників» вимірювання кількісного та якісного стану дисципліни за рівнями господарювання, обґрунтовано методику вимірювання запропонованих показників, наведено характеристику інформаційного забезпечення, ...
 • Совершенствование системы высшего образования как фактор развития трудового потенциала 

  Лукьянченко, Н. Д.; Рыбников, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы высшего образования. Проанализированы качество системы высшего образования и степень социальной защиты научно-педагогических работников, а также их влияние на ...
 • Формування механізму мотивації персоналу з використанням індивідуального підходу 

  Лугова, В. М.; Єрмоленко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті обґрунтовано необхідність використання індивідуального підходу для формування соціально-економічного механізму мотивації та запропоновано етапи його реалізації.
 • Мотивація праці на підставі її організації та стимулювання 

  Лосікова, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Стаття має елементи новизни як у теоретико-методологічному, так і практичному її значенні. Зроблено спробу нового методологічного наукового дослідження практики створення умов для мотивованої праці на підставі визначення ...
 • «Людський чинник» як найважливіший елемент сучасного виробництва 

  Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Стаття присвячена дослідженню впливу «людського чинника» на розвиток сучасного виробництва, значенню управління персоналом у загальній системі менеджменту в організації, аналізу ролі служби управління персоналом, у формуванні ...
 • Процессный подход к управлению кадровым потенциалом вуза 

  Лебедева, Л. Н.; Нагорная, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В работе проанализировано современное состояние кадрового потенциала высшей школы, рассмотрены вопросы управления и эффективного использования кадрового ресурса, предложены подходы к решению существующих проблем.
 • Дослідження факторів впливу на діяльність наглядової ради акціонерного товариства 

  Лаптєв, В. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті визначаються місце та призначення наглядової ради, як невід’ємною складовою системи управління акціонерного товариства, а також досліджуються фактори, які впливають на ефективність діяльності цього органу управління.
 • Система непрерывного образования как фактор развития экономики 

  Ланская, С. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статье исследованы особенности формирования системы непрерывного образования в условиях перехода украинской экономики к рыночным принципам хозяйствования, оценена роль профессионального обучения и профессиональной ...
 • Підготовка управлінських кадрів в Україні в умовах европейської інтеграції 

  Куреда, Н. М.; Головань, О. О.; Коваленко, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В роботі виявлені критерії вибору бізнес-шкіл, де здійснюється кваліфікаційна підготовка з менеджменту, потенційними слухачами. Визначаються також підходи до забезпечення конкурентоспроможності цих шкіл. Такий аналіз ...
 • Оптимізація роботи державної служби зайнятості з безробітними 

  Купець, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті розглянуто питання оптимізації роботи державної служби зайнятості з безробітними через використання технології профілювання безробітних. Визначено переваги даної процедури, умови для забезпечення її ефективності ...
 • Фізіологічні та психологічні аспекти якості трудового життя 

  Крушельницька, Ярослава Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Розглянуто методологічні проблеми дослідження якості трудового життя, визначено її сутність, фактори об’єктивні і суб’єктивні показники оцінки, зумовлені характером соціально трудових систем та індивідуальними відмінностями ...
 • Оцінка можливостей використання закордонних систем управління людськими ресурсами в Україні 

  Кравченко, В. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Для трансформації вітчизняних систем управління персоналом важливо вивчення закордонного досвіду по управлінню людськими ресурсами з ціллю його використання. Оцінка можливостей використання закордонних систем свідчить про ...
 • Методичні підходи до планування оптимальної потреби в персоналі організацій-посередників з працевлаштування на базі економіко-математичного аналізу 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Обґрунтовано метод поетапної оптимізації чисельності персоналу. Розроблено методику математичного моделювання оптимальної потреби в персоналі організацій—посередників з працевлаштування, яка дає можливість визначити ...
 • Рекреаційна сфера: сутність та роль у процесах відтворення й використання людського потенціалу України 

  Котенко, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Розглядаються засади надання рекреаційних послуг населенню, в тому числі досліджуються поняття «рекреація», «туризм», «рекреаційна сфера», а також функції останньої (медико-біологічні, соціально-культурні, економічні, ...
 • Чинники формування конкурентоспроможності системи управління оплатою праці 

  Костишина, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розглядаються сучасні проблеми в оплаті праці на підприємствах різних галузей і форм власності України. Розкрита сутність конкурентоспроможної системи управління оплатою праці та визначені чинники її формування. ...
 • Мінімальна заробітна плата: сучасні тенденції і реалії 

  Косенко, О. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті на підставі огляду й аналізу літературних джерел висвітлено коло питань щодо мінімальної заробітної плати. Проаналізовано сучасні підходи до визначення мінімальної зарплати, методів її встановлення та регулювання ...
 • Деякі аспекти підготовка кваліфікованої робочої сили в контексті економічної теорії А. Маршалла 

  Колесник, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті висвітлена проблема підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Запропоновані конкретні заходи щодо вирішення проблем підготовки кваліфікованої робочої сили.
 • Використання логістичного підходу в управлінні персоналом 

  Кожан, Тамара Олексіївна; Кожан, Тамара Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Обґрунтовується необхідність використання логістики в оптимізації управління всіма видами ресурсів, в тому числі і людськими. Розкривається діяльність кадрового логістика як системного інтегратора людського потоку від ...

View More