Recent Submissions

 • Впровадження підходів проєктного управління як інструменту впливу на стратегічний розвиток підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Сікорська, Карина Євгенівна; Sikorska, Karyna; Сикорская, Карина Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено питання розвитку стратегічного управління проєктами, обґрунтовано проблему узгодження цілей проєктів із цілями розвитку організації, що реалізує проєкти. Запропоновано використання збалансованої системи ...
 • Структурний підхід до визначення видів корпоративної ідентичності підприємства 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Galyna; Волохова, Галина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто питання особливостей визначення поняття корпоративної ідентичності та класифікації її видів. Проведено критичний аналіз праць науковців щодо трактування взаємозв’язку між ідентичністю і стратегією ...
 • Агрохолдинги як ефективні бізнес-проєкти в агробізнесі 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, S. I.; Демьяненко, Сергей Иванович; Сас, Олександр Олександрович; Sas, O. O.; Сас, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Розглянуті основні переваги велико-товарних агропромислових формувань як бізнесових проектів в агробізнесі України. Показані напрямки їх діяльності конкурентні переваги. Considered the main advantages of agriholdings as ...
 • Фактори успіху в управлінні нематеріальними активами 

  Якубова, Катерина Віталіївна; Yakubova, Katerina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Статтю присвячено питанням ефективного управління нематеріальними активами. Розглядається поняття нематеріальних активів. Особлива увага приділяється компонентам управління нематеріальними активами. The article is devoted ...
 • Диверсифікація як одна зі стратегій забезпечення конкурентоспроможності лізингової компанії 

  Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Горшкова, Ольга Олександрівна; Horshkova, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Обґрунтовано диверсифікацію для лізингової компанії як дієву стратегічну орієнтацію на забезпечення конкурентоспроможності бізнесу. Визначено, що потреба в диверсифікації лізингових підприємств зумовлюється низкою об’єктивних ...
 • Сучасні технологічні тренди розвитку Іndustry 4.0 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Технологічні тренди виступають основою успіху компаній сьогодні та векторами їх розвитку в майбутньому. Діджиталізація є одним з таких трендів, що реалізується через технології штучного інтелекту, інтернет речей, віртуальну ...
 • Features of Agile approach application to projects of new educational products development 

  Kubareva, Iryna; Кубарева, Ірина Володимирівна; Кубарева, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Challenges and problems of developing new educational products are identified. The application of Agile approach to the development of educational products is substantiated. The implementation of Agile principles is proposed ...
 • Сучасні тренди розробки маркетингових програм для аграрних підприємств 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, S. I.; Чуприна, К. О.; Chupryna, K. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Розглянуті основні тренди при розробці маркетингових програм агарних підприємств. Дана характеристика основним маркетинговим програмам в агробізнесі. Considered main trends in process of marketing programs’ development ...
 • Місце патентного пошуку при прийнятті стратегічних рішень 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Портфель об’єктів інтелектуальної власності, патентна активність стає все більш вагомим фактором при прийнятті стратегічних рішень. Патентний пошук може стати інструментом аналізу напрямків діяльності і вироблення стратегічних ...
 • Методологія оцінювання інноваційної активності підприємства 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Гладіліна, В. К. (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-06-30)
 • Фінансові супермаркети на основі блокчейн технологій 

  Силантьєв, Сергій Олексійович; Silantev, S. O.; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-29)
 • Цінові війни в умовах олігопольних ринків: сучасний інструментарій дослідження 

  Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchikov, Petr; Банщиков, Пётр Гаврилович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Теорія цінових війн спирається на фундаментальні положення про раціональність поведінки фірм-конкурентів. Проте, економічна практика свідчить про те, що компанії далеко не завжди поводяться раціонально. За таких умов ...
 • Ефективність використання маркетингових стратегій промисловими підприємствами 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Іщенко, М. І.; Ischenko, M. I.; Гелевачук, З. Й.; Gelevachuk, Z. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2013)
  У статті узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття "маркетингова стратегія". Доведено, що маркетингова стратегія формується з сукупності тактичних цілей та адаптивних до кон'юнктури ринку маркетингових ...
 • Авс- та bsc-технології в забезпеченні стратегічного маркетингового управління промисловим підприємством 

  Шайкан, А. В.; Shaikan, A. V.; Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Іщенко, М. І.; Ischenko, M. I. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2013)
  У статті розглянуто питання щодо використання технологій здійснення обліку витрат за видами діяльності АВС (Activity Based Costing) та системи збалансованих показників BSC (The Balanced Scorecard) в забезпеченні ...
 • Еволюція теорії внутрішнього маркетингу 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2015)
  У статті узагальнено наукові погляди і підходи закордонних та вітчизняних вчених щодо генезису внутрішнього маркетингу. На основі ретроспективного аналізу та дослідження сучасної маркетингової думки визначено основні ...
 • Економіко-математична модель управління підсистемою "Персонал" у системі внутрішнього маркетингу підприємства 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович (Харківський національний економічний університет, 2015)
  У статті поставлено гіпотезу, що систему внутрішнього маркетингу підприємства, яка формується в площині встановлення взаємозв’язків і побудови взаємовигідних відносин у ланцюжку «акціонер – топ-менеджер – персонал – ...
 • Дослідження чинників формування ринку праці для забезпечення внутрішнього маркетингу підприємств в умовах невизначеності детермінант попиту і стану конкурентної ситуації 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Мацеєва, Наталія Володимирівна; Matseyeva, Natalia; Мацеева, Наталья Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2013)
  У статті визначено специфіку та проаналізовано існуючі підходи до досліджень ринку праці фахівців з маркетингу, здатних задовольнити потреби підприємств-роботодавців у контактному персоналі в умовах невизначеності детермінант ...
 • Використання міжнародного досвіду у формуванні системи внутрішнього маркетингу на вітчизняних підприємствах сфери послуг 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович (Харківський національний економічний університет, 2013)
  У статті здійснено дослідження світового досвіду управління найманим персоналом і формування системи внутрішнього маркетингу. Дослідивши досвід роботи американських, японських і європейських компаній, з’ясовано, що з метою ...
 • Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович (ВНЗ «Національна академія управління», 2013)
  У статті здійснено аналіз таких напрямків наукової й прикладної сфери діяльності, як внутрішній маркетинг і брендинг персоналу. На основі проведеного дослідження оцінено механізм формування персонального бренду та визначено ...
 • Рекрутмент у забезпеченні внутрішнього маркетингу 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович (ВНЗ «Національна академія управління», 2013)
  У статті визначено сутність, роль і значення рекрутменту для підприємств-роботодавців, здійснено дослідження проблем і перспектив його розвитку. Наведено класифікацію технологій, що використовуються рекрутерами при пошуку ...

View More