Recent Submissions

 • Концептуальні засади формування системи антикризового управління промисловим підприємством 

  Оборська, Світлана Валентинівна; Оборская, Светлана Валентиновна (Національний університет «Львівська політехніка», 2008)
  Подано критичний аналіз підходів до визначення категорії „антикризове управління”. На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних робіт з антикризового управління та результатів власних досліджень запропоновано підходи до ...
 • Посилення інноваційних підходів в період кризи 

  Оборська, Світлана Валентинівна; Оборская, Светлана Валентиновна (Національний університет «Львівська політехніка», 2015-05)
 • Мотивація і стимулювання у контексті компенсаційної політики організації 

  Щербина, Ольга Володимирівна; Shcherbyna, Olga; Щербина, Ольга Владимировна (ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна», 2007)
 • Оцінка виконання посадових обов’язків як один з елементів системи управління виконанням в організації 

  Щербина, Ольга Володимирівна; Shcherbyna, Olga; Щербина, Ольга Владимировна (ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна», 2006)
 • Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб’єктів малого підприємництва) 

  Щербина, Ольга Володимирівна; Shcherbyna, Olga; Щербина, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999-02-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню з позицій системного підходу генезису і сутності малого підприємництва, з’ясуванню його місця, ролі і значення в структурі економіки, визначенню стану, сучасних особливостей і тенденцій ...
 • Роль команди та її лідера у формуванні іміджу віртуальної організації 

  Якубова, К. В.; Yakubova, K. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Статтю присвячено питанням формування талановитої віртуальної команди, як джерела формування іміджу компанії. Розглядаються принципи побудови ефективних взаємовідносин у віртуальних організаціях. Особливу увагу приділено ...
 • Професійний дорадчий комітет як платформа ефективної взаємодії університету з роботодавцями 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, O. V.; Востряков, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Тези присвячені необхідності формування ефективного механізму взаємодії закладу вищої освіти з роботодавцями. Одним з можливих варіантів такої взаємодії є створення професійного дорадчого комітету. Розглянуто його основну ...
 • Розвиток освітніх онлайн-платформ в контексті самоменеджменту 

  Бутенко, Наталія Юріївна; Butenko, Nataliia; Бутенко, Наталия Юрьевна; Швидкий, Дмитро О.; Shvydkyi, Dmytro; Шишук, Назарій О.; Shyshuk, Nazarii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Визначається сутність та складові самоменеджменту як сучасного інструменту досягнення успіху в бізнесі та особистому житті. Характеризуються складові, переваги та вади самоменелдменту в житті сучасного студента. Розглядається ...
 • Особливості антикризового управління в малому бізнесі України 

  Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Olena; Шатилова, Елена Владимировна; Казаченко, Володимир О.; Kazachenko, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Розглянуто особливості здійснення антикризового управління суб’єктами малого бізнесу України. Досліджено та узагальнено типові причини появи кризових явищ зовнішнього та внутрішнього характеру у діяльності суб’єктів малого ...
 • Making diversity strategy into action in business organizations 

  Skytova, Ganna; Скитьова, Ганна Сергіївна; Скитёва, Анна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  The thesis explores the interrelationship of such concepts as employee diversity, involvement, and inclusion of staff in groups and teams, and the importance of these phenomena in the strategic management of modern business ...
 • Ресурсні асиметрії в управлінні логістичними процесами бізнес-організації 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Доведено, що логістичні процеси бізнес-організації потребують удосконалення форм і методів управління, у т.ч. системою ресурсів, зокрема наявними ресурсними асиметріями. Використання ресурсних асиметрій в управлінні ...
 • Стійке підприємництво: внесок підприємців у досягнення цілей сталого розвитку 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Уточнено поняття стійкого підприємництва. Визначено внесок підприємців у досягнення цілей сталого розвитку. Ідентифіковано вигоди від дотримання принципів сталого розвитку для підприємців та суспільства. The concept of ...
 • Важливість конкурентоспроможності сучасного підприємства 

  Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна; Мамішов, М.; Mamishov, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В роботі представлено різні підходи до тлумачення поняття «конкурентоспроможність» українськими науковцями та проаналізовано їх спрямування. Авторами запропоновано розширити дані підходи в напрямі ототожнення конкурентос ...
 • Сталий розвиток: можливості для бізнесу 

  Голіонко, К.; Holionko, К.; Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Концепція сталого розвитку стає дедалі популярнішою серед власників бізнесу, але і по сьогодні таке поняття є доволі абстрактним і теоретичним. Хоча Цілі сталого розвитку (ЦСР) були розроблені та затверджені урядами на ...
 • Роль організаційної архітектури компанії у забезпеченні дієвості її бізнес-моделі та стратегії 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В роботі представлено авторське бачення сутності та взаємозв’язку бізнес-моделі та стратегії компанії, розкрито існуючі підходи до визначення змісту та складових її організаційної архітектури, показано її відмінності та ...
 • Практична підготовка бакалаврів з менеджменту: завдання та форми стратегічного партнерства з бізнесом 

  Щербина, Ольга Володимирівна; Shcherbyna, Olga; Осокіна, Алла Вікторівна; Osokina, А. V.; Осокина, Алла Викторовна; Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Посилення ролі практичної підготовки студентів потребує активного залучення бізнесу до навчального процесу. У статті висвітлено досвід співпраці викладачів кафедри менеджменту з відомими українськими компаніями в процесі ...
 • Організаційно-методичні основи взаємодії між бізнес-організаціями та формування стратегіних альянсів 

  Шершньова, Зоя Євгенівна; Shershnova, Zoya; Шершньова, Зоя Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У публікації розглядаються організаційно-методичні питання формування передумов, які спонукають до поглиблення взаємодії між суб’єктами господарювання для створення їх об’єднань, в тому числі й стратегічних альянсів. У ...
 • Вибір стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах 

  Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Скорик, Едуард В.; Skorik, Eduard (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Дослідження сфокусовано на ідентифікації сучасних стратегій та трендів, що впливають на розвиток підприємства. Останній пропонується розуміти як довготривалу сукупність процесів кількісних та якісних змін в діяльності ...
 • Передумови злиттів та поглинань компаній агробізнесу в Україні 

  Рудь, О. О.; Rud, Oleksandr; Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Татьяна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Розглянуто сучасні тренди злиттів та поглинань компаній агробізнесу в Україні, узагальнено фактори негативного впливу на динаміку злиттів та поглинань, зроблено висновок про зміст оптимістичного та песимістичного сценаріїв ...
 • Актуальні напрями стратегічного партнерства України 

  Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна; Андрійшина, А. В.; Andriyshina, A. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В роботі представлено різні підходи до тлумачення дефініції «стратегічне партнерство» українськими науковцями та проаналізовано їх спрямування. Авторами запропоновано розширити дані підходи в напрямі забезпечення виконання ...

View More