Collections in this community

Recent Submissions

 • Номенклатура статей витрат м’ясо-жирового виробництва на м’ясокомбінатах та їх обґрунтування 

  Кушнір, Володимир Олександрович; Kushnir, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Метою статті є дослідження існуючої номенклатури статей калькуляції витрат для її удосконалення в цілях покращення управління та пошуку шляхів зниження собівартості виробництва м’яса. Методологія. У ході ...
 • Інтегрування фінансової звітності і корпоративної соціальної відповідальності підприємств України 

  Ямборко, Галина Анатоліївна; Yamborko, Halyna; Ямборко, Галина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні важливості розкриття не фінансової інформації, як додаткових показників фінансової звітності для розкриття інформації та її інтерпретації різними групами ...
 • Вплив інформаційних потреб стратегічного менеджменту на квінтесенцію управлінської звітності 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzitska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Ловінська, Ірина Георгіївна; Lovinska, Iryna; Ловинская, Ирина Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження: дослідити вплив основних інформаційних запитів стратегічного менеджменту на квінтесенцію та архітектоніку управлінської звітності господарюючих суб’єктів. Методологія базується на питаннях формування ...
 • Виплати працівникам у звітності кримінально-виконавчих установ 

  Олійник, Вікторія Сергіївна; Oliinyk, Vіktorіia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У статті розглянуто порядок відображення інформації про виплати працівникам у податковій звітності та звітності зі страхування установ державного сектору з метою удосконалення існуючих форм у частині ...
 • Формування облікової політики щодо нематеріальних активів 

  Кафка, Софія Михайлівна; Kafka, Sofiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження: аналіз історичного розвитку та сучасного етап розвитку облікової політики для розв’язання проблем її формування щодо нематеріальних активів підприємства. Методологія. Для цілей дослідження використано ...
 • Удосконалення методики обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштів 

  Соловйова, Наталія Володимирівна; Solovyovа, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Дослідити методику обліку доходів головних розпорядників бюджетних коштів і запропонувати напрями вдосконалення облікових процедур у частині доходів за обмінними та необмінними операціями. Методологія. ...
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками і резервами підприємства, механізмами і інструментами бухгалтерського і фінансового інжинірингу 

  Герасимович, Інна Анатоліївна; Herasymovych, Inna; Герасимович, Инна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Метою дослідження є обґрунтування методики обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством, механізмами й інструментами бухгалтерського інжинірингу, як об’єктивної необхідності в умовах конкретного ...
 • Інформаційна функція фінансових посередників в постіндустріальній економіці 

  Стеценко, Богдан Станіславович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Мета дослідження – доповнення існуючих теоретичних і прагматичних положень щодо ролі інформації в конкурентних стратегіях фінансових посередників на постіндустріальних фінансових ринках. Методологія. ...
 • Оподаткування малого підприємництва: зарубіжний досвід та проблематика України 

  Лебеда, Марина Олександрівна; Lebeda, Marina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У статті проведено порівняльне дослідження загальних принципів оподаткування мікробізнесу в розвинутих країнах і в Україні. Методологія. Автор робить спробу простежити зв’язок між специфічними рисами ...
 • Фінансовий контроль і підзвітність держави у демократичному суспільстві 

  Гладченко, Лідія Петрівна; Hladchenko, Lidiia; Гладченко, Лидия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Мета роботи полягає в дослідженні ролі фінансового контролю у забезпеченні підзвітності органів влади громадянському суспільству та ефективності функціонування урядових фінансів. Методологія. Об’єктом ...
 • Основні аспекти бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів в державному секторі 

  Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. Методологія дослідження. Загальнонаукові (узагальнення, дедукція, індукція, абстрагування, ...
 • Архітектоніка управлінської звітності виробничих підприємств: методичні підходи 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Khodzitskaya, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У статті висвітлено основні методичні засади формування управлінської звітності виробничих підприємств. Методологія. Стаття досліджує основні причинно-факторні умови, що конкурентно мотивують оптимізувати ...
 • Аналіз фінансової звітності банк: проблемні аспекти 

  Самборська-Музичко, Юлія Олександрівна; Samborska-Muzychko, Yuliia; Самборская-Музычко, Юлия Александровна; Тютюкіна, Олена Сергіївна; Tiutiukina, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Стабільність банківського сектору забезпечує економічне зростання країни. Проте ефективні управські рішення стосовно змін у банку та банківській системі загалом, неможливі без аналітичного обґрунтування. ...
 • Аналіз кредитних ризиків комерційних банків України в умовах впровадження вимог Базеля III 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Сівта, Юлія Миколаївна; Sivta, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Криза 2006–2009 років змусила світові банківські інституції переглянути основні принципи здійснення банківської діяльності в сфері кредитування, оцінки кредитного ризику та формування резервних і буферних ...
 • Методика обліку витрат та порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Визначити сутність витрат за обмінними та необмінними операціями та узагальнити методику їх обліку згідно Плану рахунків від 31.12.2013 р. № 1203. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано ...
 • Організація документування бізнес-процесів операційної діяльності підприємства в умовах фінансового інжинірингу 

  Герасимович, Інна Анатоліївна; Herasymovych, Inna; Герасимович, Инна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Обґрунтування методики організації системи документування, для контролю бізнес-процесів, в умовах впровадження на українських підприємствах нового економічного механізму – фінансового інжинірингу операційної ...
 • Користувачі інтегрованої звітності підприємства та їх інформаційні запити 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Виділити та уточнити склад користувачів інтегрованої звітності підприємства та їх інформаційні запити. Методологія. Методи аналізу та синтезу використані для виокремлення складу користувачів інтегрованої ...
 • Вплив функціонування електронної системи Prozorro на сферу публічних закупівель України 

  Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, Nadiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Таким чином, мета статті – дослідити функціонування системи публічних закупівель і провести аналіз впливу електронної системи Prozorro на сферу публічних закупівель України. Методологія. У статті розглянуто ...
 • Закони діалектики в дослідженні розвитку фінансових послуг на ринку цінних паперів 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета. Теоретичний розгляд фінансових послуг на основі аналізу еволюції історично обумовлених фінансових відносин на ринку цінних паперів. Методологія. У статті досліджено розвиток фінансової послуги як економічного явища ...
 • Іноземні банки в Україні під час системної кризи 2014–2016 рр. 

  Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У статті досліджено діяльність групи іноземних банків в Україні під час системної кризи 2014–2016 рр. з точки зору внеску у формування та реалізацію системного ризику. Методологія. Проведено ретроспективний ...

View More