Collections in this community

Recent Submissions

 • Фінансово-економічні та податкові аспекти практичної підготовки майбутніх фахівців 

  Кругла, Надія Миколаївна; Kruhla, Nadiia; Круглая, Надежда Николаевна; Буркова, Людмила Анатоліївна; Burkova, Ludmyla; Буркова, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто проблемні питання створення робочих місць для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ під час проходження виробничої практики, оплати їх праці, оподаткування тощо. Наведено ...
 • Особливості визначення та оцінювання адаптації підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Заіка, Катерина Валентинівна; Zaika, Katya; Заика, Катерина Валентиновна; Солтис, Діана Сергіївна; Soltys, Diana; Солтис, Диана Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлено науково-практичні аспекти визначення та оцінювання адаптації за сучасних умов діяльності підприємства. Актуальність вибору даного тематичного напрямку зумовлена тим, що сучасне бізнес-середовище стає ...
 • Удосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованості 

  Семеняка, Тетяна Володимирівна; Semenyaka, Tatiana; Семеняка, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проведено аналіз розміру та структури довгострокової дебіторської заборгованості провідних підприємств гірничозбагачувальної галузі Дніпропетровщини, за результатами якого встановлено, що даний вид заборгованості ...
 • Теоретичні засади економічної стійкості підприємства 

  Люшенко, Оксана Іванівна; Liushenko, Oksana; Люшенко, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У науковій статті представлено результати узагальнення наукового доробку теорії економічної стійкості та уточнення змісту поняття «економічна стійкість підприємства». Міждисциплінарний статус категорії «стійкість» зумовлює ...
 • Трансформація системи калькулювання собівартості послуг під впивом цифровізації економічних процесів 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Допілко, Ольга Вікторівна; Dopilko, Olha; Допилко, Ольга Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто методичні аспекти трансформації системи калькулювання послуг під впливом цифровізації економічних процесів. Використовуючи методологію системного аналізу і системотехніки, система калькулювання собівартості ...
 • Якісні основи організації навчання і розвитку персоналу підприємства 

  Гавренкова, Вікторія Володимирівна; Havrenkova, Viktoriia; Гавренкова, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню якісних основ організації процесів навчання і розвитку персоналу підприємства. Обґрунтовано доцільність вживання термінів «навчання» і «розвиток» для позначення якісної трансформації людських ...
 • Вплив інновацій на розвиток автотранспортних підприємств України 

  Шатіло, Оксана Вадимівна; Shatilo, Oksana; Шатило, Оксана Вадимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку автотранспортних підприємств. Досліджено державну підтримку підприємств, виявлено основні джерела фінансування автотранспортних підприємств. Обґрунтовано зв’язок ...
 • Порядок встановлення фінансових правил в сфері освіти: прикладний аспект 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Освіта виконує особливу роль для розвитку економіки та суспільства. Механізм фінансування сфери освіти є недосконалим і потребує модернізації. У статті наголошено на важливості усвідомлення змісту фінансових правил у сфері ...
 • Економічна основа екологічної безпеки в контексті діяльності підприємств та органів публічної влади 

  Іщенко, Микола Іванович; Ishchenko, Mykola; Ищенко, Николай Иванович; Міщук, Євгенія Володимирівна; Mishchuk, Yevhenia; Мищук, Евгения Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено питання економічної основи екологічної безпеки як складової економічної безпеки підприємств. Показано, що витрати на її забезпечення несуть не тільки суб’єкти господарювання, але держава, фізичні особи ...
 • Особливості оподаткування закладів вищої освіти державної форми власності як бюджетних установ 

  Голобородько, Тетяна Василівна; Holoborodko, Tetiana; Голобородько, Татьяна Васильевна; Куракіна, Юлія Олександрівна; Kurakina, Yuliia; Куракина, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою статті є узагальнення особливостей оподаткування закладів вищої освіти державної форми власності як бюджетних установ. В роботі розглянуто основні положення нормативно-правових документів з питань регулювання діяльності ...
 • Дефініції поняття «інноваційний потенціал» 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Микoлaйчик, Ірина Іванівна; Mykolaichyk, Iryna; Микoлaйчик, Ирина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено сутність поняття «інноваційний потенціал» підприємства у розумінні різних науковців та визначено основні наукові підходи до його трактування, а саме: ресурсний, потенційний і результативний. Представлено ...
 • Гармонізація процесів адаптації та інноватизації на підприємстві 

  Турило, Анатолій Анатолійович; Turylo, Anatolii; Турило, Анатолий Анатольевич; Шура, Наталя Олександрівна; Shura, Nataliia; Шура, Наталья Александровна; Ртищев, Сергій Андрійович; Rtyshchev, Serhii; Ртищев, Сергей Андреевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Ринкова система господарювання так функціонує, що в ній постійно відбуваються і такі економічні явища як банкрутство, ліквідація та збитковість певної кількості підприємств. Відбувається це не дивлячись на те, що підприємства ...
 • Аналіз найбільш інноваційних компаній світу за рейтингом Forbes 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Приходько, Анна Олександрівна; Prykhodko, Anna; Приходько, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена аналізу динаміки Рейтингу «The World’s Most Innovative Companies», порівняльному та структурному аналізу вибірки з 100 компаній (201–2018 рр.). В ході аналізу Рейтинг було поділено на чотири квартилі (по ...
 • Конкурентна позиція підприємства: протиріччя змістовного наповнення, види та об’єкти спрямування 

  Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Визначено суть конкурентного позиціонування та його види, ідентифіковано об’єкти конкурентного позиціонування, що обумовило необхідність виокремлення понять споживчого і поведінкового позиціонування підприємства. З’ясовано ...
 • Роль стратегічних ресурсів в управлінні вертикально-інтегрованими структурами 

  Серобян, Арпіне Мікаелівна; Serobian, Arpine; Серобян, Арпине Микаеловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів поняття стратегічних ресурсів у системі стратегічного управління, зокрема вертикально-інтегрованих структур. З’ясовано сутність вертикальної інтеграції у сучасних умовах ...
 • Theoretical framework for corporate reputation management within the context of the modern paradigm of management 

  Derevyanko, Olena; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Деревянко, Елена Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The paper substantiates the main provisions of the theory of corporate reputation in the context of modern management. Therefore, in the 21st century, the place (function) of business in the system of forming a person’s ...
 • Африканські країни у фокус-групі забезпечення економічної безпеки України 

  Венцковський, Дмитро Юрійович; Ventskovskyy, Dmytro; Венцковский, Дмитрий Юрьевич; Ус, Іван Васильович; Us, Ivan; Ус, Иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто питання підвищення якості фокусування державної зовнішньоекономічної політики у розрізі стратегічних напрямів розвитку. Окреслено основні проблеми як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, які ...
 • Обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla A.; Петренко, Людмила Анатольевна; Семко, Валентин Вікторович; Semko, Valentyn V.; Семко, Валентин Викторович; Юшкова, Дарія Андріївна; Yushkova, Dariia A.; Юшкова, Дария Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена проблемі забезпечення і контролю якості освітніх послуг. Цілями дослідження є аналіз і узагальнення вітчизняного досвіду побудови рейтингів вузів, наступне доповнення його аналізом закордонних рейтингів ...
 • Взаємодія університету із цільовими аудиторіями на засадах теорії поведінки споживача та теорії стейкхолдерів: оцінка стану та напрями удосконалення 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna V.; Кубарева, Ирина Владимировна; Нотевський, Євгеній В’ячеславович; Notevskiy, Yevhenii V.; Нотевский, Евгений Вячеславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Виходячи із конкурентного розвитку ринку освітніх послуг запропоновано системно розглядати процес взаємодії університету як закладу вищої освіти (ЗВО) із його ключовою цільовою аудиторією — студентами. Визначено особливості ...
 • Визначення та вимірювання якості капіталу підприємства 

  Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdaliuk, Оleksii V.; Магдалюк, Алексей Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлено визначення категорії «якість капіталу підприємства» як сукупності специфічних характеристик, що визначають економічну природу капіталу. Аргументовано доцільність визначення змісту якості капіталу на ...

View More